Jazykové , jazykový , kurzy , kurz , nemčiny, angličtiny, francúzštiny, ruštiny, ukrajinčiny, taliančiny | Prístupové a oznamovacie systémy | Jazyková výučba - pre občanov a firmy - pre žiakov - pre študentov a vysokoškolákov - pre zdravotné sestry a opatrovateľky | Domoví vrátnici | Samozatvárače dverí | El. magnetické zámky | PC | Telefóny | Tel. ústredne | Dvere a brány - skrížené - ovisnuté | Vodoinštalácia | Stavebné práce | Servis a opravy | Lacné | lacná | TelCech
         Panel ponúk    -    Panel MENU

Úvod - Hlavná stránka
Úvod - Hlavná stránka                 Predošlá stránka
Slovenské družstevné združenie
logo združenia TelCech
Zabezpečovacie a komunikačné systémy
pre obytné a administratívne budovy,
byty, kancelárie, služby a výrobu
dodávky, záručný a pozáručný servis, predaj tovaru
školenie užívateľov a pracovníkov prevádzky

Kurzy angličtiny, kurzy nemčiny, kurzy francúzštiny, kurzy ruštiny, kurzy ukrajinčiny, kurzy taliančiny.

Spôsob a rozsah výučby, práva a povinnosti jazykovej školy a kurzistov upravujú Všeobecné obchodné podmienky.
Výučba je štandardná, každý týždeň turnusu 1 až 2 lekcie po 60 minút pre skupinky min. 2 členné. Cena za výučbu
cena turnusu 8 € za registráciu do turnusu na výučbu ktorého sa kurzista prihlásil, splatná pred jeho začatím,
● doplatok lekcie 4 € splatný vždy po skončení každej lekcie počas turnusu na ktorej bol kurzista prítomný.
● doplatok 9 € za účasť na každej lekcie turnusu určenej pre 1 osobu, splatný vždy po skončení lekcie.
Prihlášky: tu     Kontaktný tel. 0903 361110     Teraz bežiaci turnus: 
Kontaktný e-mail:


Mapa kde nás najdete

Domoví
vrátnici
 

Prístupové a
dorozumievacie
systémy

Telekom, PC
LAN - WAN
systémy

Jazykové kurzy angličtiny, kurzy nemčiny, kurzy francúzštiny, kurzy ruštiny, kurzy ukrajinčiny, kurzy taliančiny

podrobnejšie
o výške a platbe kurzovného, o prihlásení, zaradení a o podmienách výučby
Aktuálne informácie
Novinky
Oznamy
CzechPhone
vrátnik CZ


Ateu Helios
PBX vrátnik CZ


GSM Multi-265
GSM vrátnik


Tesla KARAT
vrátnik SK


Tesla GUARD
vrátnik SK


BPT
vrátnik I


Lasko
vrátnik PL


2N®Helios-IP
vrátnik CZ

Samozatvárač
dverí


Zámky el.
magnetické


Servis
opravy


Dvere, brány
opravy


Úsporné
osvetlenie


Vodoinštalácia
stavebné úpravy


Poštové
schránky


Dorozumievacie
domofóny

Digit.tel.ústr.
Ateus®Omega


Digit.tel.ústr.
IP 02 Asterik


Analóg.tel.ústr.
Panasonic


Telefónne
prístroje


Oznamovacie
systémy


Štrukturovaná
kabeláž


servis PC
notebookov


Servis
a opravy

Výučba v štandardnom skupinovom a nadštandardnom individuálnom režime
Všeobecné obchodné podmienky (VšOP) upravujú vzájomné vzťahy jazykovej školy a kurzistov,
ich práva a povinnosti, spôsob a rozsah plnenia. VšOP majú prednosť pred ponukou.
● Kurzista sa do jaz. školy na kurz prihlasuje priamo elektronickým prihlasovacím formulárom
    (prihláškou), alebo podobným spôsobom cez sprostredkovateľa (napr. zlovoportál).
    Obvykle na základe ponuky na web stránke jazykovej školy alebo sprostredkovateľa.
● Prihláška a VšOP na ktoré sa odvoláva, sú prejav vôle uzavrieť dohodu o výučbe v jaz. kurze.
● Jazyková škola po prijatí prihlášky navrhne možný turnusu zaradenia do výučby, vrátane
    rozsahu, možné termíny a miesto konania lekcií a tiež spôsob a termín platby za výučbu
    (kurzovné), ďalej prednostne navrhne zaradenie do štandardnej skupinovej výučby
    v 2 a viac člennej skupinke, alebo výnimočne navrhne zaradenie do nadštandardnej
    individuálnej výučby pre jednu osobu.
● Ak prihlasujúci kurzista návrh akceptuje, jazyková škola ho vyzve uhradiť základné kurzovné.
● V deň prijatia základného kurzovného, nadobudnú VšOP, na ktoré sa prihláška odvoláva, právo
    platnosť (nie všah účinnosť) osobitnej formy Dohody o výučbe, ktorú strany uhradením a
    prijatím základného kurzovného uzatvorili na diaľku, slobodne, vážne, určite,
    zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
● Dohoda o výučbe (tj. VšOP) nadobúda účinnosť dňom keď sa kurzista zúčastní
    prvý raz výučby, obvykle 1. lekcii alebo jej časti, prípadne dňom keď kurzista
    akceptoval pozvánku k takejto účasti.
● Kurzista, do 14 dní od uhradenia základného kurzovného má právo od Dohody odstúpiť, ak
    dovtedy neprijal od jazykovej školy žiadne plnenie, alebo Dohoda nenadobudla účinnosť.
● Ak kurzista odstúpi od Dohody o výučbe po nadobudnutí jej účinnosti, alebo po prijatí
    plnenia, jazyková škola má právo na úhradu za poskytnuté plnenie a storno poplatok
    vo výške uhradeného základného kurzovného.
● Včasné neuhradenie základného kurzovného sa považuje za bezplatné odstúpenie od prihlášky.
Zaradenie do výučby:
Škola prihlásených do kurzu, s prihliadnutím na jazyk, úroveň výučby a turnus, ako aj svoje
možnosti prednostne zaradí do 2 a viac členných skupiniek najmenej po dvoch (2)
s výučbou 1x alebo 2x týždenne v rozsahu jednej 60 minútovej lekcie počas 1 mesačného
turnusu. Ak škola všetkych prihlásených nemôže zaradiť do skupiniek aspoň po dvoch (2),
ostatným ponúkne zaradenie do nadštandardnnej individuálnej výučby, tj. výučbu pre jednu osobu
1x týždenne na jednej 60 minútovej lekcii v 1 mesačných turnusoch, alebo zaradenie
odloží do doby až sa prihlási potrebný počet kurzistov do štandardnej skupinovej výučby.
Turnus výučby:
Jeden turnus je základná dobu trvania výučby v kurze. Počas turmusu (trvajúci 1 mesiac)
jazyková škola ponúka 1x až 2x v každom týždni jednu 60 minútovú lekciu so
štandardnou skupinovou aj nadštandardnou individuálnou výučbou.
Doplatok za výučbu na týchto lekciách je splatný vždy po skončení každej lekcie
a iba pre kurzistov, ktorí sa týchto lekcií zúčastnili.
Lekcie.
Lekcia trvá obvykle 60 minút vr. krátkej prestávky. Počet lekcií za turnus je doba jeho výučby.
Počet lekcií za turnus:
Počas každého 1 mesačného turnusu jazyková škola ponúka pre všetky skupinky
(1 aj 2 a viac členné) lekcie 1x alebo 2x týždenne po 60 minút
Výučba sa koná iba dňoch označených ako vyučovacie.
Vyučovacími dňami sú len na pracovné dni. Ak niektorý inak vyučovací deň
pripadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok a dni jarných školských prázdnik,
výučbu v tieto dni jazyková škola stornuje bez náhrady.
Ak je za turnus výučba v rozsahu 2x týždenne, potom sú každý týždeň turnusu 2 lekcie po 60 minút,
v tom 1x lekcia základná (» tzv. lektorská výučba z knihy) a 1x lekcia intenzívne konverzačná
(» tzv. extra výučba s lektorom a s pomocou audio/video techniky).
V nadštandardnom individuálnom režime pre 1 osobu je za turnus výučba obvykle v rozsahu
1x týždenne, ak sa nedohodne inak.
Termíny výučby:
V 2 a viac členných skupinkách so štandardným režimom výučby pre začiatočníkov,
falošných začiatočníkov a mierne pokročilých, v každom z 12. za rok konaných
jeden mesačných turnusoch, jazyková škola v rozvrhu hodín orientačne uvádza dlhodobo
pripravované a pravidelne sa opakujúce termíny výučby, v každom týždni turnusu
v rozmedzí dvoch (2) pracovných dňoch (napr. každý pondelok a stredu podvečer a večer).
Tieto orientačné termíny jazyková škola obvykle aktualizuje pred a počas výučby
s ohľadom na avizovanú potrebu a svoje možnosti.
Účasť na výučbe:
Na lekciách so štandardnou skupinovou výučbou sa učí podvečer a večer v pracovné dni,
neučí sa v sobotu a nedeľu, cez sviatky, cez jarné a letné prázdniny. Pri účasti čo i len
jedného (1) člena skupinky je lekcia odučená. Neúčasť na odučených lekciách sa
nenahrádza, ale za neúčasť na nej sa neplatí ani žiadny doplatok.
Skupinka môže najmenej s 36 hodinovým predstihom žiadať lekciu odložiť,
ak sa na tom všetci jej členovia dohodnú.
Miesto výučby:
Miesto výučby je, ak sa nedohodne inak, Bratislava, Budyšínska ulica č. 12,
miestna časť Tehelné pole.
Ponuka kurzov:

Kurz angličtiny, kurz nemčiny, kurz francúzštiny, kurz ruštiny, kurz ukrajinčiny, kurz taliančiny.

Výučba je určená pre:
Firmy aj občanov (žiakov, učňov, študentov stredných škôl a univerzít, pracujúcich , aj seniorov).
Režim výučby:
Štandardný skupinový režim výučby, alebo nadštandardný individuálny režim výučby pre 1 osobu.
Úroveň výučby:
A-0 pre začiatočníkov od nuly, A-1 pre začiatočníkov,
A-2 pre falošných začiatočníkov, B-1 pre mierne pokročilých.
Spôsob výučby:
My učíme najstaršou ale najúčinnejšou metódou, intenzívne konverzačnou. Spomente si
ako ste učili a aj naučili Vaše dieťa rozprávať. Svojím spôsobom Vy ako rodič ste
boli lektorom a Vaše dieťa - nemluvňa v kočíku Vaším žiakom, ktoré ste učili rodný jazyk.
Forma výučby na lekciách:
Ide o lektorskú výučbu vo forme základných lekcií (tzv. výučba z knihy) a intenzívne
konverzačných lekcií (tzv. extra výučba audio/video).
Výučba vo forme základných lekcií je zameraná na gramatiku, slovnú zásobu a písomný prejav,
prevažne však na výslovnosť a konverzáciu k danej téme z knihy. Na výučbe formou intenzívne
konverzačných lekií, lektor s využitím audio / video techniky precvičuje v celku a postupne
po vetách zrozumiteľnosť ukážok, obsahom aj úrovňou zrovnateľných s odučenými lekciami z knihy,
úroveň výslovnosti, gramatickú úroveň, slovnú zásobu a najmä formou konverzacie rozbor ukážky.
Doba výučby pre zvýšenie jazykovej úrovni o 1 stupeň:
3 až 6 turnusoch výučby (3 až 6 mesiacov) pre dosiahnutie potrebnej jazykovej úrovne
o jeden stupeň / level
(napr. z A0 na A1 alebo z A1 na A2 ).
Objednávka výučby v kurze:

Na kurz angličtiny, kurz nemčiny, kurz francúzštiny, kurz ruštiny, kurz ukrajinčiny, kurz taliančiny

sa prihláste kliknutím » tu Do zaplatenia kurzovného sa môže prihláška (objednávka)
bezplatne stornovať.
google-site-verification: google565c498f6ea60615.html Google Pagerank Aktuálny dátum a čas
... +zobrazit/skrýt
...