Jazykové , jazykový , kurzy , kurz , nemčiny, angličtiny, francúzštiny, ruštiny, ukrajinčiny, taliančiny | Prístupové a oznamovacie systémy | Jazyková výučba - pre občanov a firmy - pre žiakov - pre študentov a vysokoškolákov - pre zdravotné sestry a opatrovateľky | Domoví vrátnici | Samozatvárače dverí | El. magnetické zámky | PC | Telefóny | Tel. ústredne | Dvere a brány - skrížené - ovisnuté | Vodoinštalácia | Stavebné práce | Servis a opravy | Lacné | lacná | TelCech
         Panel ponúk    -    Panel MENU

Úvod - Hlavná stránka
Úvod - Hlavná stránka                 Predošlá stránka
Slovenské družstevné združenie
logo združenia TelCech
Zabezpečovacie a komunikačné systémy
pre obytné a administratívne budovy,
byty, kancelárie, služby a výrobu
dodávky, záručný a pozáručný servis, predaj tovaru
školenie užívateľov a pracovníkov prevádzky

Pre jazykové kurzy angličtiny, kurzy nemčiny, kurzy francúzštiny, kurzy ruštiny, kurzy ukrajinčiny, kurzy taliančiny

tieto » Všeobecné obchodné podmienky obe strany záväzujú v rozsahu a podmienok plnenia, práv a povinností
pri výučbe počas 4 týždňových turnusoch na štandardných 60 minútových lekciách
● 2x týždenne v 4÷6 členných skupinkách za 20 € / osobu a turnus alebo za 3 € / osobu a lekciu,
● 1x týždenne v 2÷3 členných skupinkách za 20 € / osobu a turnus alebo za 6 € / osobu a lekciu.
Prihlášky: tu
  Kontaktný tel. 0903 361110   Ide kurz: 
Kontaktný e-mail:


Mapa kde nás najdete

Domoví
vrátnici
 

Prístupové a
dorozumievacie
systémy

Telekom, PC
LAN - WAN
systémy

Jazykové kurzy angličtiny, kurzy nemčiny, kurzy francúzštiny, kurzy ruštiny, kurzy ukrajinčiny, kurzy taliančiny

podrobnejšie
o výške a platbe kurzovného, o prihlásení, zaradení a o podmienách výučby
Aktuálne informácie
Novinky
Oznamy
CzechPhone
vrátnik CZ


Ateu Helios
PBX vrátnik CZ


GSM Multi-265
GSM vrátnik


Tesla KARAT
vrátnik SK


Tesla GUARD
vrátnik SK


BPT
vrátnik I


Lasko
vrátnik PL


2N®Helios-IP
vrátnik CZ

Samozatvárač
dverí


Zámky el.
magnetické


Servis
opravy


Dvere, brány
opravy


Úsporné
osvetlenie


Vodoinštalácia
stavebné úpravy


Poštové
schránky


Dorozumievacie
domofóny

Digit.tel.ústr.
Ateus®Omega


Digit.tel.ústr.
IP 02 Asterik


Analóg.tel.ústr.
Panasonic


Telefónne
prístroje


Oznamovacie
systémy


Štrukturovaná
kabeláž


servis PC
notebookov


Servis
a opravy

Výpis podmienok pre jazykové kurzy v štandardnom skupinovom režime výučby
Všeobecné obchodné podmienky (VšOP) upravujú vzájomné vzťahy jazykovej školy a kurzistov,
ich práva a povinnosti, spôsob a rozsah plnenia. VšOP majú prednosť pred ponukou.
● Kurzista sa priamo do jaz. školy na kurz prihlasuje elektronickým prihlasovacím formulárom
    (prihláškou), alebo podobným spôsobom cez sprostredkovateľa (napr. zlovoportál). *
    Obvykle na základe ponuky na web stránke jazykovej školy alebo sprostredkovateľa.
● Prihláška a VšOP na ktoré sa odvoláva, sú prejav vôle uzavrieť dohodu o výučbe v jaz. kurze.
● Jazyková škola po registrácii prihlášky navrhne možný turnus konania kurzu,
    možné termíny a miesto konania 1.lekcie, možné zaradenie do 4÷6 člennej skupinky,
    alebo navrhne zaradenie do adekvátnej náhrady výučby v 2÷3 člennej skupinky,
    predpokladanú výšku kurzovného, spôsob a termín platby.
● Ak prihlasujúci kurzista návrh akceptuje, jazyková škola ho vyzve na úhradu kurzovného.
● V deňm prijatia kurzovné, nadobudnú VšOP, na ktoré sa prihláška odvoláva, právoplatnosť
    (nie všah účinnosť) osobitnej formy Dohody o výučbe, ktorú strany uhradením a
    prijatím kurzovného uzatvorili na diaľku, slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne,
    nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
● Dohoda o výučbe (tj. VšOP) nadobúda účinnosť dňom keď sa kurzista zúčastní
    prvý raz výučby, obvykle 1. lekcii alebo jej časti, prípadne dňom keď kurzista
    akceptoval pozvánku k takejto účasti.
● Kurzista, do 14 dní od uhradenia kurzovného má právo od Dohody odstúpiť, ak dovtedy
    neprijal od jazykovej školy žiadne plnenie, alebo Dohoda nenadobudla účinnosť.
● Ak kurzista odstúpi od Dohody o výučbe po nadobudnutí jej účinnosti, alebo po prijatí
    plnenia, jazyková škola má právo na úhradu za poskytnuté plnenie a storno poplatok
    vo výške 1/3 z uhradeného kurzovného.
● Včasné neuhradenie kurzovného sa považuje za bezplatné odstúpenie od prihlášky.
Zaradenie do výučby:
Škola prihlásených do kurzu, s prihliadnutím na jazyk, úroveň výučby a turnus, ako aj svoje
možnosti prednostne zaradí do 4 až 6 členných skupiniek najmenej po štyroch (4)
s výučbou 2x týždenne na jednej 60 minútovej lekcii v 4-týždňových turnusoch.
Ak škola všetkych prihlásených nemôže zaradiť do skupiniek aspoň po štyroch (4),
ostatným ponúkne adekvátnú náhradu, tj. zaradenie do 2÷3 členných skupiniek min. po dvoch
s výučbou 1x týždenne na jednej 60 minútovej lekcii v 4-týždňových turnusoch za nezmenenú
cenu, alebo zaradenie odloží do doby až sa prihlási potrebný počet kurzistov.
Adekvátnou náhrada nie je len za rovnakú cenu polovičný počet lekcií, ale aj
výučba v skupinke s polovičným počtom osôb na lekcii, v ktorej má lektor na
každú osobu o polovicu viac času a ktorá sa v skupinke napr. pre 3 osoby naučí
za 1 lekciu nie menej ako za 2 lekcie v skupinke pre 6 osôb.
Turnus výučby:
Jeden Turnus je dobu trvania výučby v kurze. Počas turmusu (4 týždne) sa koná výučba lekcií.
Lekcie.
Lekcia trvá obvykle 60 minút vr. krátkej prestávky. Počet lekcií za turnus je doba jeho výučby.
Počet lekcií za turnus:
Za 4-týždňový turnus sa spolu koná v 4÷6 členných skupikách spolu 8 lekcií po 60 minút,
ak výučba vo všetkých 8 lekciách sa koná iba dňoch označených ako vyučovacie, tj.
ak vyučovacie dni pripadnú len na pracovné dni. Ak niektorý inak vyučovací deň
pripadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok a dni jarných školských prázdnik,
kedy sa neučí, počet lekcií inak konaných osem (8) za turnus sa zníži o dni kedy sa neučí.
Ak je za turnus výučba v rozsahu 8 lekcií, potom sa týždenne konajú 2 lekcie po 60 minút,
v tom 1x lekcia základná (» tzv. lektorská výučba z knihy) a 1x lekcia intenzívne konverzačná
(» tzv. extra výučba s lektorom a spomocou audio/video techniky).
Adekvátna náhrada štandardnej výučby sú 4 lekcie za turnusv 2÷3 členných skupinkách,
tj. týždenne 1 základná lekcia (» tzv. lektorská výučba z knihy) vr. intenzívnej konverzácie.
V nadštandardnom individuálnom režime pre 1 osobu je výučby obvykle v rozsahu
4 lekcií za turnus, ak sa nedohodne inak.
Termíny výučby:
V 4÷6 členných skupinkách so štandardným režimom výučby pre začiatočníkov,
falošných začiatočníkov a mierne pokročilých, v každom z 12. za rok konaných
v 4-týždňových turnusoch, jazyková škola v rozvrhu hodín. orientačne uvádza dlhodobo
pripravované a pravidelne sa opakujúce termíny výučby, za každý týždeň turnusu
v dvoch (2) pracovných dňoch s rovnakým názvom (napr. každý pondelok a stredu)
podvečer a večer. Tieto orientačné termíny jazyková škola obvykle aktualizuje
pred a počas počas výučby s ohľadom na avizovanú potrebu a svoje možnosti.
Účasť na výučbe:
Na lekciách v 4÷6 členných skupinkách sa učí podvečer a večer v pracovné dni,
neučí sa v sobotu a nedeľu, cez sviatky, cez jarné a letné prázdniny. Pri účasti čo i len
jedného (1) člena skupinky je lekcia odučená. Neúčasť na odučených lekciách sa
nenahrádza. Skupinka môže najmenej s 36 hodinovým predstihom žiadať lekciu odložiť,
ak sa na tom všetci jej členovia dohodnú.
Miesto výučby:
Miesto výučby je Bratislava, Budyšínska ulica č. 12,
miestna časť Tehelné pole.
Ponuka kurzov:

Kurz angličtiny, kurz nemčiny, kurz francúzštiny, kurz ruštiny, kurz ukrajinčiny, kurz taliančiny.

Výučba je určená pre:
Firmy aj občanov (žiakov, učňov, študentov stredných škôl a univerzít, pracujúcich , aj seniorov).
Režim výučby:
Štandardný skupinový režim výučby, alebo nadštandardný individuálny režim výučby pre 1 osobu.
Úroveň výučby:
A-0 pre začiatočníkov od nuly, A-1 pre začiatočníkov,
A-2 pre falošných začiatočníkov, B-1 pre mierne pokročilých.
Spôsob výučby:
My učíme najstaršou ale najúčinnejšou metódou, intenzívne konverzačnou. Spomente si
ako ste učili a aj naučili Vaše dieťa rozprávať. Svojím spôsobom Vy ako rodič ste
boli lektorom a Vaše dieťa - nemluvňa v kočíku Vaším žiakom, ktoré ste učili rodný jazyk.
Forma výučby na lekciách:
Ide o lektorskú výučbu vo forme základných lekcií (tzv. výučba z knihy) a intenzívne
konverzačných lekcií (tzv. extra výučba audio/video).
Výučba vo forme základných lekcií je zameraná na gramatiku, slovnú zásobu a písomný prejav,
prevažne však na výslovnosť a konverzáciu k danej téme z knihy. Na výučbe formou intenzívne
konverzačných lekií, lektor s využitím audio / video techniky precvičuje v celku a postupne
po vetách zrozumiteľnosť ukážok, obsahom aj úrovňou zrovnateľných s odučenými lekciami z knihy,
úroveň výslovnosti, gramatickú úroveň, slovnú zásobu a najmä formou konverzacie rozbor ukážky.
Doba výučby pre zvýšenie jazykovej úrovni o 1 stupeň:
3 až 6 turnusoch výučby (12 až 24 týždňov) pre dosiahnutie potrebnej jazykovej úrovne
o jeden stupeň / level
(napr. z A0 na A1 alebo z A1 na A2 ).
Objednávka výučby v kurze:

Na kurz angličtiny, kurz nemčiny, kurz francúzštiny, kurz ruštiny, kurz ukrajinčiny, kurz taliančiny

sa prihláste kliknutím » tu Do zaplatenia kurzovného sa môže prihláška (objednávka)
bezplatne stornovať.
google-site-verification: google565c498f6ea60615.html PageRank ukazatel Aktuálny dátum a čas
... +zobrazit/skrýt
...