Budete presmerovany za 1 sekundu. Domový vrátnik KARAT
ÚVOD |  KONTAKT  |  REFERENCIE 
nadpis
EDV TESLA KARAT
» späť na ÚVOD » späť na Hlavná strana EDV » ísť na LASKO » ísť na BPT
» ísť na 2N® HELIOS » ísť na e-shop

Domový vrátnik KARAT

Digitální vrátnici novej generácie Tesla systém KARAT

V bytových domoch, najmä v panelákoch, ešte stále sú analógové 4-vodičové systémy TESLA, nespĺňajúce požiadavky na Vašu bezpečnosť, ani na ochranu Vášho majetku. Za tieto technický fyzický zastaralé systémy Vám ponúkame inovovaný digitálny 2-vodičový systém KARAT rozšíriteľný o video, nadväzujúci na tradičný, spoľahlivý a na údržbu nenáročný systém TESLA.

Ceny jednotlivých verzií elektrických domových vrátnikov » tu
Objednávajte cez náš objednávkový formulár »tu
Súčasťou formulára je pre Vašu objednávku:
# návrh Zmluvy o dielo »tu
# Špecifikácia materiálu
»tu
Informujte sa o zľavách

Dvojvodičový systém EDV Tesla KARAT ponúkame v nasledujúcich drôtových verziách:

K4 ... digitálna audio verzia K4
       # s digitálnym audio dorozumievacím systémom s kódovou voľbou pozostávajúcim z
          » vonkajšieho panelu (podsvieteného), umiestneného z vonkajšej strany domových dverí
             
             skladajúceho sa z modulov (každý modul v panely 96,5 x 96,5 mm)
             - audio modulu bez tlačidiel,
                
             - kódovacieho modulu (klávesnice) pre vyzvonenie bytu návštevou (vyťukaním čisla bytu na klávesnice),                 ako aj pre odblokovanie zámku vchodových dverí (vyťukaním osobitného kódu, pre každý byt iného),                 
             - info modulu, v ktorom návšteva vidí čísla bytu a mená bytov,
                
             - zaslepovací modul (rezervný),
                
          » napájacieho zdroja pre dorozumievací a prístupový systém,
                
          » audio telefónov (jeden do každého bytu),
                
       # s prístupovým bezdotykovým systémom, pozostávajúcim z
          » bezdotykového modulu (čítačky), umiestnenej z vonkajšej strany dverí, slúžiacej na prečítanie kódu
             v bezdotykovej RFID kľúčenke a odblokovanie zámku domových dverí (ak pri príchode domáci
             priblíži kľúčenku k čítačke),
                
          » bezdotykového modulu (čítačky), umiestnenej z vnútornej strany dverí, slúžiacej na prečítanie kódu
             v bezdotykovej RFID kľúčenke a odblokovanie zámku domových dverí (ak pri odchode domáci
             priblíži kľúčenku k čítačke),
                
          » operačno-pamäťovú jednotku, slúžiacu pre elektronickú evidenciu kódov vložených v kľúčeniek (čítačka
             po prečítaní kódu v kľúčenke, zistí či sa takýto kód nachádza v OPJ a či tento kód má povolenie
             na odblokovanie zámku dverí),
                
          » bezdotykových RFID kľúčeniek (v počte 2 ks na každý byt, s možnosťou dokúpenie),
                
          » elektro magnetického zámku domových dverí, povrchového s madlom (do dverí sa nerežú žiadne otvory),
                
          » záložný zdroj elektrickej energie (akumulátor 12V/7 Ah + odpojovač), ktorý udrží dorozumievací a prístupový
             systém pri výpadku elektrickej energie až 7 hodín.

                

K5 ... digitálna audio verzia K5
          » verzia K5 s kódovou voľbou je totožná s verziou K4 plus navyše: monitoring otvárania dverí
             s pamäťou udalostí),

                

K6 ... digitálna audio/video verzia K6
          » verzia K6 s kódovou voľbou je totožná s verziou K4 s výnimkou: miesto audio telefónov sú v dodávke
             videotelefóny,
                
             vo vonkajšom panely je miesto audio modulu dodávaný audio/video modul
                
             a miesto zaslepovacieho mdulu je dodávaný modul kamery,

                

K7 ... digitálna audio verzia K7
          » verzia K7 s priamou voťbou tlačidlami je totožná s verziou K4 s výnimkou: miesto adudio modulu
             bez tlačidiel je dodávaný audio modul s 2 tlačidlami,
                
             miesto kódovacieho, info a zaslepovacieho modulu sú dodávané tlačidlové moduly
             s počtom tlačidiel 4 a/alebo 6 a/alebo 8 a s celkovým počtom tlačidiel (zvončekov s menami bytov),
             vrátane 2 tlačidiel v audio module, spolu rovným počtu bytov,

                

Vonkajšie panely (tablá) dorozumievacích systémov KARAT
sa v zásade delia na tablá s kódovou voľbou, na tablá horizontálne s priamou voľbou a na tablá vetrikálne s priamou voľbou (» viac info). V tablách (» viac info) sú , ako skladačka umiestnené moduly digitálnych el. vrátnikov a tlačidlové moduly pre kódovú (» viac info) a priamu voľbu (» viac info) spolu s montážnym príslušenstvom (» viac info), prípadne infopanely. Digitálne audio telefóny sú v dizajne ELEGANT a DT93 (» viac info). Sieťové napájače sú iné pre DDS KARAT (» viac info) a iné pre DDV KARAT (» viac info). Pre DDV KARAT sú k dispozícii video telefóny (» viac info).

Ďalšie informácie:
# výhody 2-vodič.digit.dorozum.systému KARAT:   » viac info
# prístupový systém pre DDS a DDV KARAT:
 » viac info
# otváranie domových dverí pripríchode:  » viac info
# otváranie domových dverí pri odchode:  » viac info
# tlačidlové tablo pre Tesla KARAT:  » viac info
# ako zostaviť tlačidlové tablo KARAT:  » viac info


 Moduly el. vrátnika, kódovacie / tlačidlové a prístupového systému umiestnené v tlačidlovom table DDS/DDV KARAT, sieťový napájač EV

zostavy
tlačidlových
tabiel DDS / DDV

» viac info
základné
moduly pre
kódovú voľbu

»viac info
základné
moduly pre
priamu voľbu

» viac info
čítačky prístup.
syst. umiestn.
v table

» viac info

montáž.prislušenstvo:
škatule, rámy, spony,
striešky, dosky  

» viac info

 Domáce telefóny, operačno-pamäťové jednotky, programátory a monitory adresného otvárania dverí pre EDV Tesla KARAT

telefóny
a sieťové
napájače

» viac info
videotelefóny
a sieťové
napájače

» viac info
operačno
pamäťové
jednotky

» viac info

monitor
adresné
otv.dverí  

» viac info
programátor
adresného
otvárania dverí  

» viac info

 Elektronické kľúče a kľúčenky, dotykové plochy, tlačidlá, elektro zámky, samozatvárače dverí, vchodové dvere a poštové schránky

DEK kľúče dotykové
» viac info
bezdotykové
e-kľúčenky
BEK

» viac info
dotykové
plochy a
tlačidlá

» viac info

elektro
zámky
motorické

» viac info
elektro zámky
magnetické

» viac info
elektrozámky
mechanické
symetrické

» viac info

samo
zatvárače
dverí

» viac info
vstupné dvere
a poštové
schránky

» viac info

» späť na ÚVOD » späť na Hlavná strana EDV » ísť na LASKO » ísť na BPT » ísť na 2N® HELIOS » ísť na e-shop
Kontrola zadanej e-mail adresy


Ďalšie možné verzie Tesla KARAT ... K11 až K17
VERZIA K11
Kódové
tablo

» viac info

Čítačka kľúčeniek BEK
pri odchode
» viac info

BEK e-kľúčenka
» viac info
počet = dve/byt

Operač.-pamäť. jednotka
OPJ
» viac info

Sieť.napájač
zdroj DDS

» viac info

DT (TEL)
» viac info
počet tel. =
počet bytov +1

El. zámok v cene magnetický
» viac info

Piezo bzučák
» viac info

Monitor » viac info + kábel » viac info

Programátor
» viac info + kábel » viac info + CD » viac info
VERZIA K12
Kódové
tablo

» viac info

Tlačidlo
VTL
dverové

pri odchode

» viac info

Sieť.napájač
zdroj DDS

» viac info

Domáci
telefón
DT

» viac info
počet tel. =
počet bytov

El. zámok v cene magnetický
» viac info

Piezo
bzučák

dverí
» viac info
VERZIA K13
Tlačidlové tablo
» viac info

Dotyková
plocha
DEK kľúčov

čípový button

» viac info

DEK kľúč
dotykový

» viac info
DEK = dva/byt

Operač.-pamäť. jednotka
OPJ
» viac info

Sieť.napájač
zdroj DDS

» viac info

DT (TEL)
» viac info počet tel.=
počet bytov +1

El. zámok v cene magnetický
» viac info

Piezo bzučák
» viac info

Monitor » viac info + kábel » viac info

Programátor
» viac info + kábel » viac info + CD » viac info
VERZIA K14
Tlačidlové tablo
  » viac info

Čítačka kľúčeniek BEK
pri odchode
» viac info

BEK e-kľúčenka
» viac info
počet = dve/byt

Operač.-pamäť. jednotka
OPJ
» viac info

Sieť.napájač
zdroj DDS

» viac info

DT (TEL)
» viac info
počet tel.=
počet bytov +1

El. zámok v cene magnetický
» viac info

Piezo bzučák
» viac info

Monitor » viac info + kábel » viac info

Programátor
» viac info + kábel » viac info + CD » viac info
VERZIA K15
Tlačidlové tablo
 » viac info

Čítačka kľúčeniek BEK
pri odchode
» viac info

BEK e-kľúčenka
» viac info
počet = dve/byt

Operač.-pamäť. jednotka
OPJ
» viac info

Sieť.napájač
zdroj DDS

» viac info

DT (TEL)
» viac info
počet tel.=
počet bytov +1

El. zámok v cene magnetický.
» viac info

Piezo bzučák
» viac info

Monitor » viac info + kábel » viac info

Programátor
» viac info + kábel » viac info + CD » viac info
VERZIA K16
Kódové
tablo

» viac info

Čítačka kľúčeniek BEK
pri odchode
» viac info

BEK e-kľúčenka
» viac info
počet = dve/byt

Operač.-pamäť. jednotka
OPJ
» viac info

Sieť.napájač
zdroj DDV

» viac info

DT (TEL)
» viac info
počet tel.=
počet bytov +1

El. zámok v cene magnetický
» viac info

Piezo bzučák
» viac info

Monitor » viac info + kábel » viac info

Programátor
» viac info + kábel » viac info + CD » viac info
VERZIA K17 Tlačidlové tablo
 » viac info

Čítačka kľúčeniek BEK
pri odchode
» viac info

BEK e-kľúčenka
» viac info
počet = dve/byt

Operač.-pamäť. jednotka
OPJ
» viac info

Sieť.napájač
zdroj DDV

» viac info

DT (TEL)
» viac info
počet tel.=
počet bytov +1

El. zámok v cene magnetický
» viac info

Piezo bzučák
» viac info

Monitor » viac info + kábel » viac info

Programátor
» viac info + kábel » viac info + CD » viac info
Váš dodávateľ -
Vaša jazyková škola
:

TelCech
SDZ
831 04 Bratislava - Nové Mesto
Trnavské mýto 1
Istropolis

Spoľahnite
sa na naších
odborníkov,
rady sa s Vami
stretnú,
poradia,
najdu riešenie,
určia cenu.


Dohodnite
si stretnutie:
0903/361110 0903/309319 telcech@gmail.com


Informujte sa, napíšte nám ...


Kontrola zadanej e-mail adresy
MENU

 • Úvod


 • Jazyková škola

 • Jazykové kurzy

 • Kurz nemčiny
 • Kurz angličtiny
 • Kurz ruštiny
 • Kurz francúzštiny
 • Kurz ukrajinštiny

 • Viac o výučbe
 • Úrovne výučby
 • Kalendár výučby
 • Rozvrh hodín
 • Naši lektori
 • Objednávka kurzu
 • Prekladateľstvo


 • Prístup+komunik.syst.

 • Prístupové systémy

 • Domoví vrátnici

 • CzechPhone
 • Tesla KARAT
 • Tesla Guard
 • ACO
 • LASKO
 • BPT
 • ATEUS®HELIOS
 • 2N®HELIOS IP
 • GSM-MULTI-263

 • Prístup.syst.Tesla
 • Dorozum.syst.Tesla

 • Kábelážne systémy
 • Dochádzkové systémy
 • Oznamovacie systémy
 • Osvetlovacie systémy
 • Pošt.schránky+dvere
 • Samozatvarače dverí
 • Stavebné práce

 • Komunikačné systémy

 • Telekomunikačné syst.

 • Tel.ústr.IP Asterik
 • TÚ dig.Ateus+telef.
 • TÚ Alcatel+telefóny
 • TÚ Panason.+Sieme
 • Telefóny Panasonic
 • Záznamn.+GSM brána
 • Servis TÚ Pan.+Siem
 • Telefónne+PC rozvody


 • Cenníky

 • Ceny kurzu
 • Zľavy kurzu
 • Ceny dodávok
 • Zľavy dodávok


 • Kontakty


 • Mapa stránky
 • VšOP kurzu
 • Objednávka kurzu
 • VšOP dodávok
 • Zmluva o dielo
 • Objednávka dodávok
 • Kontrola zadanej e-mail adresy