ACO

Domový vrátnik ACO

                      Úvod - Hlavná stránka                                                                                                  Predošlá stránka

Späť na predchádzajúcu stránku

Domový vrátnik ACO

ACO - verzie A1 a A2 s kódovou voľbou, plus priamou voľbou cez info modul otváraním dverí kódovou voľbou alebo kľúčenkou

Obe verzie sú praktický totožné. Verzia A1 a A2 je určené pre vyzvonenie bytu kódovou voľbou cez audio komunikáciu hlasovú bez video obrazu. Líšia sa iba tým, že vo verzii A2 je okrem vonkajšieho vchodového panela (tabla) inštalovaný z vnútornej strany domových dverí aj indentický vnútorný vchodový panel (tablo). Vo verzii A1 je inštalovaný len vonkajší vchodový panel a to len z vonkajšej strany domových dverí. Súčasťou oboch verzií je záložný zdroj pre prípad výpadku el. energie a el.magnetický zámok povrchový s krátkou lištou.

ACO - verzie A5 a A6 s kódovou voľbou, plus priamou voľbou cez info modul a otváraním dverí kódovou voľbou alebo kľúčenkou

Verzia A5 je totožná s veziou A1 a verzia A6 s verziou A2 s tým, že súčasťou oboch verzií A5 a A6 nie je záložný zdroj pre prípad výpadku el. energie a miesto el. magnet. zámku povrchového s krátkou lištou je el. mechanický zámok inverzný.


Popis funkcie vrátnika vo verzii A1 a A2, tiež A5 a A6:

1. Návšteva (cudzí, nebývajúci v dome) pri príchode vyzvoní byt z vonkajšieho panelu
      a) vloží číslo bytu, ak ho pozná, do podsvietenej klávesnice vchodového
         panelu a zvolené (vložené) číslo bytu vidí na displeji panela,
      b) ak číslo bytu nepozná, v prídavnom elektronickom podsvietenom info module,
         nachádzajúcom sa v hornej časti vonkajšieho panelu, stláčaním šipiek
         (hore alebo dolu) vylistuje v info module meno majiteľa (užívateľa) bytu
         a stlačí tlačidlo "zvoniť", čím nadviaže hlasovú komunikáciu s bytom
      c) po nadviazaní spojenia návšteva cez vonkajší panel komunikuje s bytom
         a požiada o otvorenie vchodových domových dverí,
      d) po vyzvonení bytu osoba nachádzajúca sa v byte zdvihne bytový telefón a
         stlačením tlačidla "kľúč" v telefóne otvorí návšteve vchodové domové
         dvere (odblokuje elektricý zámok) a návšteve umožní vstup do domu.
2. Domáci pri príchode otvorí vchodové domové dvere (odblokuje elektrický zámok)
      a) vložením numerického kódu (pre každý byt iný) do podsvietenej klávesnice
         vonkajšieho panelu,
      b) alebo priblížením kľúčenky (do vzdialenosti max. 10 cm) k čítaciemu modulu,
         nachádzajúcemu sa v hornej časti vonkajšieho panela.
3. Pri odchode z domu
      a) vo verzii A1 (A5) domáci aj návšteva (cudzí) otvára domové dvere kľúčkou,
         alebo odchodovým tlačidlom,
      b) vo verzii A2 (A6) domáci pri odchode otvára dvere podobne ako pri príchode
         a návšteva pri odchode od domových dverí spätne vyzvoní z vnútorného
         panelu navštívený byt a požiada o otvorenie domových dverí (odblokovanie
          el. zámku) stlačením tlačidla s obrázkom "kľúč" v bytovom telefóne.ACO - verzie A3 a A4 s priamou voľbou, plus možnosť kódovej voľby a otváraním dverí kódovou voľbou alebo kľúčenkou

Sú určené pre vyzvonenie bytu priamou voľbou a audio komunikáciu (hlasovú bez video obrazu) . Obe verzie sú praktický totožné. Líšia sa iba tým, že vo verzii A4 je okrem vonkajšieho panela (tabla) inštalovaný z vnútornej strany domových dverí aj indentický vnútorný panel (tablo) a vo verzii A3 je inštalovaný len vonkajší panel a to len z vonkajšej strany domových dverí. Súčasťou oboch verzií je záložný zdroj pre prípad výpadku el. energie a el.magnetický zámok povrchový s krátkou lištou.Popis funkcie vrátnika vo verzii A3 a A4:

1. Návšteva (cudzí) pri príchode vyzvoní byt z vonkajšieho vchodového panela
      a) vloží číslo bytu, ak ho pozná, do podsvietenej klávesnice vonkajšieho
         vchodového panelu a zvolené (vložené) číslo bytu vidí na displeji panela,
      b) ak číslo bytu nepozná, stlačí v module tlačidiel tlačidlo s menom bytu,
      c) po nadviazaní spojenia návšteva požiada o otvorenie domových dverí,
      d) osoba v byte stlačením v bytovom telefóne tlačidla so znakom "kľúč" a otvorrí
         domové dvere (odblokuje elektricý zámok) a návšteve vpustí do domu.
2. Domáci pri príchode otvorí vchodové domové dvere (odblokuje elektrický zámok)
      a) vložení kódu do podsvietenej klávesnice vonkajšieho panelu,
      b) alebo priloží kľúčenku k modulu čítačky v hornej časti vonkajšieho panela.
3. Pri odchode z domu
      a) vo verzii A3 domáci aj návšteva otvára domové dvere kľúčkou (odch,tlačidlom),
      b) vo verzii A4 domáci pri odchode otvára dvere podobne ako pri príchode
          a návšteva (cudzí) pri odchode od domových dverí spätne z vnútorného panelu
          vyzvoní navštívený byt a požiada o otvorenie domových dverí
          (odblokovanie elektrického zámku) stlačením tlačidla "kľúč" v
           bytovom telefóne.HLAVNÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU ACO

  # Nízka cena v prepočte na jeden byt, spoľahlivá prevádzka
  # Možnosť pripojiť až 255 účastníkov (bytov)
  # Kompatibilný uzký vchodový panel, vr. modulov vo vchodovom panely
      pre verziu A1 a A2 rozmery rámiku: 335x110x22 mm
      pre verziu A1 a A2 rozmery otvoru: 320x95x21 mm
      pre verziu A3 a A4 rozmery rámiku pre panel a modul čítačky: 290x110x22 mm,
      pre verziu A3 a A4 rozmery otvoru pre panel a modul čítačky: 275x95x21 mm,
      pre verziu A3 a A4 rozmery rámiku pre modul tlačidiel: 230x110x22 mm
      pre verziu A3 a A4 rozmery otvoru pre modul tlačidiel: 215x95x21 mm
  # ANTIVANDALové vyhotovenie vchodového panelu a modulov vo vchodovom panely
  # dorozumievací systém umožňujúci pre max. 255 bytov
      - vyzvonenie bytu číslom bytu v podsvietenej klávesnice vchodového panelu
   # prístupový systém umožňujúci
      - otvorenie domových dverí domácim pri vstupe do domu
        * kódom, tj. zadaním čísla bytu plus 4-miestný kód (pre každý byt iný)
          do podsvietenej klávesnice umiestnenej vo vchodovom panely
        * bezdotykovým prístupom (systém RFID), tj. priložením kľúčenky k čítačke
          umiestnenej vo vchodovom panely (max. 6 kľúčeniek alebo kariet za byt)
      - otvorenie domových dverí domácim pri odchode z domu
        * bezdotykovo (systém RFID), tj. priložením kľúčenky k modulu čítačky
          umiestnenej vo vchodovom panely z vnútornej strany domových dverí
        * kľúčkou (odchodovým tlačidlom), z vnútornej strany domových dverí
      - otvorenie domových dverí cudzím pri odchode z domu
        * kľúčkou (odchodovým tlačidlom), z vnútornej strany domových dverí
        * spätným vyzvonením navštiveného bytu, z vnútorného vchodového panelu
          domových dverí, požiada o otvorenie dverí z bytového telefónu.

Informujte sa. Poradíme Vám a najdeme pre Vás vhodné riešenie.