Zľavy kurzu Redirect Budete presmerovany za 1 sekundu.


Zľavy a bonus v jazykovom kurze

Pre nás je dôležitá kvalita vyučovania, ako aj doba za ktorú sa žiak u nás naučí komunikovať v cudzom jazyku. My ponúkame bez ohľadu na počet kurzistov v triede, za rovnakú cenu každý týždeň výučbu v rozsahu podľa zásady "koľko kurzistov v triede, toľko 80 minútových lekcií výučby".

Cena a počet lekcií výučby

Základná cena turnusovej výučby je 70.- € za turnus a kurzistu. Pre všetky triedy bez ohľadu na počet kurzistov v ních je základná cena za turnus rovnaká. Rovnaký je aj základný rozsah výučby, ktorý bezplatne bonusom navyšujeme podľa zásady "koľko kurzistov v triede, toľko 80 minútových lekcií výučby v triede".
Na základnú cenu, okrem tried s 1 kurzistom, poskytujeme zľavy. Výška zľavy a podmienky pre poskytnutie zľavy a bonusu sú uvedené na podstránke ... ZĽAVY KURZU
 
Cena turnusovej výučby jazykov je bez ohľadu na počet kurzistov v triede vo výške
 • 70 € za žiaka a turnus,
  • a  v tejto cene sú zahrnuté za turnus (4 týždne) 
   • štyri 80 minútové základné lekcie (320 minút = vyše 5 hodín základnej výučby)
   • a ďalšie benefity ako
    • občerstvenie počas lekcie (káva, čaj, minerálka, cukríky),
    • možnosť bezplatnej migrácie medzi triedami, t.j. bezplatna účasť na výučbe v inej triede (ako hosť) pre účely doučovania, alebo navyše výučby, prípadne náhrady zameškanej lekcie,
    • bonus bezplatne zvyšujúci celkový počet lekcií za týždeň podľa zásady "koľko kurzistov v triede, toľko 80 minútových lekcií výučby", po splnení podmienok niššie uvedených,
    • zľavy z ceny kurzu (okrem tried s 1 kurzistom), po splnení podmienok niššie uvedených"
Cena osobitnej výučby nemčiny pre mladšie školupovinné detí počas letných prázdnin je vo výške
 • 170 € za dieťa a 5-dňový cyklus
  • a v tejto cene je zahrnutých
   • osem vyučovacích lekcií každý pracovný deň (pondelok až piatok) od 10:20 do 15.40 
   • a ďalšie benefity ako
    • občerstvenie počas lekcie (čaj, minerálka, cukríky),
    • teplá strava cez obed,
    • zľavy z ceny za cyklus, po splnení podmienok uvedených na podstránke "BONUS KURZU".

Na základné ceny (okrem tried s 1 kurzistom) poskytuje jazyková škola zľavy z ceny a bonus výrazne navyšujúci počet základných lekcií turnusovej výučby a to za podmienok tu niššie uvedených.

Bonus kurzu

Bonusom poskytujeme kompenzáciu za navýšenie počtu kurzistov nad 1 osobu v triede. Ide o možnosť, aby sa každému kurzistovi triedy navýšil počet 80 minútových lekcií výučby za týždeň podľa zásady "koľko kurzistov v triede, toľko 80 minútových lekcií v triede". 

Zľavy kurzu

Zľavy z ceny kurzu (okrem tried s 1 kurzistom) poskytujeme popri bonusu ako ďalšiu kompenzáciu za možné výnimočné navýšenie počtu kurzistov v triede nad 1 osobu. 

Podmienky poskytnutia bonusu a zľavy

Zľavu poskytujeme po splnení týchto podmienok:
 • ak sa prihlásite cez náš dolu uvedený PRIHLASOVACÍ FORMUÁR (prihlášku)
  • do jedného alebo viacej turnusov výučby nemčiny, angličtiny, ruštiny, francúzštiny alebo ukrajinštiny,
 • a ak v prihláške budete bez pripomienok súhlasiť s týmito Obchodnými podmienkami pre jazykový kurz ... (pre ich zobrazenie kliknite na modro označený odkaz),
 • a tiež ak bez pripomienok budete v prihláške súhlasiť, že uvedené Obchodné podmienky budú upravovať počas výučby zmluvné vzťahy medzi prihlasujúcim sa kurzistom a jazykovou školou, ako aj zmluvné podmienky výučby.
Výška poskytnutého bonusu a zľavy

Pri splnení vyššie uvedených podmienok poskytujeme
 • zľavu zo základnej ceny kurzu (t.j. z 70 €/osobu a turnus)
  • vo výške do 15% 
   • pre všetky turnusy, počas ktorých.ste sa prihlásili do turnusovej výučby v triedach s 2 a viac kurzistami,
  • vo výške do 20%
   • pre všetky cykly letných turnusov, počas ktorých ste prihlásili Vaše mladšie školupovinné dieťa do osobitnej výučby v triede s 2 a viac deťmi),),
 • bonus
  • umožňujúci aby sa každému kurzistovi triedy navýšil počet 80 minútových lekcií výučby za týždeň podľa zásady "koľko kurzistov v triede, toľko 80 minútových lekcií v triede".

Úhrada ceny kurzu

Po doručení prihlášky jazyková škola prihlasujúcemu kurzistovi obratom doručí
 • vyrozumenie či boli v prihláške na kurz splnené podmienky na poskytnutie bonusu a zľavy 
  • t.j. najmä bez pripomienkový súhlas s Obchodnými pomienkami a bezpripomienkový súhlas aby Obchodné podmienky upravovali počas výučby zmluvné vzťahy medzi prihlasujúcim sa kurzistom a jazykovou školou, ako aj zmluvné podmienky výučby,
 • ak boli podmienky splnené oznámi tiež 
  • výšku poskytovanej zľavy zo základnej ceny kurzu (t.j. z 70 € za osobu a turnus) a konečnú cenu kurzu po zľave,
  • poskytovaný bonus umožňujúci aby sa každému kurzistovi triedy navýšil počet 80 minútových lekcií výučby za týždeň podľa zásady "koľko kurzistov v triede, toľko 80 minútových lekcií v triede",
  • výzvu s termínom na uhradenie konečnej ceny kurzu, od ktorého sa odvíja účinnosť poskytovanej zľavy a bonusu takto:
   • ak bude cena za kurz vo výške zľavnenej ceny za kurz (t.j. základná cena za kurz mínus poskytnutá zľava) uhradená v hotovosti do 3 pracovných dní alebo pri bankovom prevode úhrada v tomto termíne pripísaná na účet uvedený vo výzve,
    • poskytnutá zľava a bonus nadobudnú účinnosť momentom uhrady konečnej (zľavnenej) ceny za kurz a kurzista bude zaradený do triedy s počtom od 2 do 6 osôb,
     • v prípade že zľavnená cena za kurz nebude uhradená do 3 pracovných dní od výzvy, poskytnjutá účinnosť poskytnutého bonusu sa odkladá,
   • ak bude úhrada ceny za kurz vo výške základnej (nezľavnenej) ceny za kurz od doručenia výzvy uhradená v hotovosti do termínu začatia najbliššieho turnusu, do ktorého alebo ktorých sa prihlasujúci kurzista prihlásil, alebo pri bankovom prevode úhrada v tomto termíne pripísaná na účet uvedený vo výzve, 
    • poskytnutá bonus nadobudne účinnosť momentom uhrady základnej (nezľavnenej) ceny za kurz a kurzista bude zaradený do triedy s počtom od 2 do 6 osôb,
     • v prípade že nezľavnená cena za kurz nebude uhradená do začatia najbliššieho turnusu, do ktorého alebo ktorých sa prihlasujúci kurzista prihlásil, účinnosť poskytnutého bonusu sa odkladá,
   • ak bude základná (nezľavnená) cena za kurz od doručenia výzvy uhradená v hotovosti až na prvej lekcii najbliššieho turnusu, do ktorého alebo ktorých sa prihlasujúci kurzista prihlásil,
    • poskytnutý bonus nadobudne účinnosť momentom zaradenia kurzista do  triedy s počtom od 2 do 6 osôb,
    • poskytnutý bonus stratí platnosť momentom zaradenia kurzistu do triedy v ktorej bude na výučbe po celú dobu kurzu sám, bez možnosti aby sa výučby v takejto triede zúčastnili iné migrujúce osôb, tiež bez možnosti aby kurzistu tejto triedy mohol migrovať do iných tried,
     • v prípade že základná (nezľavnená) cena za kurz nebude uhradená do alebo na prvej lekcii, na ktorú jazyková škola kurzistu pozvala, prihláška na kurz stráca platnosť a bude bezplatne stornovaná.

Viacej informácií o kurze

Ak potrebujete viac informácií o kurze alebo o zľavách, telefonujte na 0903 361110 alebo vyplňte a odošlite nám e-mailom správu (dopyt), pre odoslanie ktorej formulár zobrazíte ...

... kliknutím »»» »»» tu

My Vám obratom odpovieme.

Prihlásenie na jazykový kurz

Ak máte dosť informácií o jazykovom kurze nemčiny, agličtiny, ruštiny, francúzštiny alebo ukrajinštiny a ste rozhodnutí sa na niektorý kurz prihlásiť, prihlasovací (objednávkový) formulár zobrazíte ...

... kliknutím »»» »»» tu

Ďakujeme. My Vás budeme obratom kontaktovať.

Objednanie tovaru a služieb

Ak ste si vybrali z našej ponuky prístupových a komunikačných systémov a chcete si vybranú položku objednať, prihlasovací (objednávkový) formulár dodávok, tovaru a služieb zobrazíte ...

... kliknutím »»» tu

Ďakujeme. My Vás budeme obratom kontaktovať.