Ceny kurzu
         Panel ponúk    -    Panel MENU
Ceny kurzu - ceny výučby

Ceny výučby cudzích jazykov

Pre nás je dôležitá kvalita vyučovania, ako aj doba za ktorú sa kurzista u nás naučí komunikovať v cudzom jazyku.

Princip vyučovacej a cenovej politiky


Chcete na kurz chodiť, alebo sa nemecky, anglicky, rusky, francúzsky alebo ukrajinsky aj naučiť?

Primeraná efektívnosť výučby za primeranú cenu


Najlepšie, najrýchlejšie a najlacnejšie sa jazyk naučíte, ak sú pre skupinovú výučbu na lekciách vytvorené podmienky ako pre individuálnu
až skoro individuálnu výučbu. Teda ak lektor (učiteľ) má možnosť vyučovať kurzistov, ktorí majú rovnakú alebo približne
rovnakú úroveň ovládania jazyka, rovnakú alebo približne rovnakú schopnosťou prijímať ponúkanú výučbu a prispôbiť sa tempu výučby
a v neposlednej miere majúcich aj rovnaké alebo prbližne rovnaké požiadavky na výučbu. Možnosť aby lektor v skupine vyučoval
kurzistov čo i len približne majúcich takúto schopnosť, sa viac ako neúmerne znížuje s počtom kurzistov zúčastnených na výučbe.
Najmä ak sa začatie výučby v skupinke podmieňuje neúmerne vysokou účasťou kurzistov na lekciách.

Režim výučby


V štandardnom režime výučby jazyková škola zaradí prihlásených kurzistov
do 4 (štvor) až 6 (šesť) členných skupiniek (tried) so štandardným skupinovým režimom a s rozsahom
výučby 8 (osem) 60 minútových lekcií za turnus.

V prípade že sa v niektorej 4 až 6 člennej skupinke (triede) nenaplní počet aspoň 4 kurzistami,
jazyková škola takto nezaradeným kurzistom ponúkne adekvátnu náhradu.
Tj. ponúkne im za nezmenenú cenu zaradenie do štandardného režimu v 2 až 3 členných skupinkách
(triedach) so zníženým rozsahom výučby na 4 (štyri) 60 minútové lekcie za turnus,
oproti 4 až 6 členným skupinkám (triedam) s rozsahom 8 (osem) 60 minútovým lekciám za turnus.
Takéto zníženie je dostatočne kompenzované o polovicu menším počtom kurzistov na výučbe
v 2 až 3 členných skupinkách oproti 4 až 6 členným skupinkám.

V štandardnom režime učíme nemčinu, angličtinu, ruštinu, francúzštinu a ukrajinčinu na úrovni A0 / A1 alebo A2 .

Výučba v skupinách sa koná v jednom až 12. turnusoch za rok. V každom turnuse a pre každú skupinku
výučba je v rozsahu (trvá) štyroch (4) kalendárných týždňov.
V každom turnuse v súlade s prihláškou (objednávkou) jazyková škola zaradí kurzistov do štandardného režimu
v 4 až 6 členných skupiniek (tried) s rozsahomm výučby 8 (osem) 60 minútových lekcií za turnus
(tj. na dve lekcie výučby týždenne).
Ak sa pre nedostatočný počet prihlásených nenaplnia niektoré 4 až 6 členné skupinky ani 4 kurzistami,
jazyková škola takto nezaradeným ponúkne adekvátnu náhradu. Ňou je za nezmenenú cenu ich zaradenie
do štandardnej výučby v 2 až 3 členných skupinkách v rozsahu 4 (štyroch) 60 minútových lekcií za
turnus (tj. zaradenie na jednu lekciu výučby týždenne).

Termíny konania výučby
Deň a čas výučby na lekciách (od - do) v štandardnom režime sú orientačne uvedené v rozvrhu hodín.
Kurzisti však majú možnosť dohodnúť na každej bežiacej lekcii odlišný termín konania výučby
pre nasledajúcu lekciu alebo lekcie, oproti termínu (termínom) uvedeným v rozvrhu hodín.
Obvykle sa výučba v štandardnom režime koná v pracovné dni podvečer od 17:00 do 18:00 alebo od 18:00 do 19:00
a večer od 19:00 do 20:00 a od 20:00 do 21:00.
Pre výučbu v štandardnom režime platia Obchodné podmienky kurzu, verejne dostupné na web stránke: www.telcech.sk/VsOP-kurz.htm .
Za výučbu v každom turnuse sa platí dopredu, pred jeho začatím.

V nadštandardnom režime učíme ruštinu a ukrajinčinu na úrovni B1 a vyššej,
ďalej nemčinu, angličtinu a francúzštinu na úrovni A0/A1 alebo A2,
a tiež slovenčinu na úrovni A0/A1 alebo A2 (výučba slovenčiny je pre rusky alebo ukrajinsky hovoriace osoby).

V nadštandardnom individuálnom režime je cena a rozsah (obvykle 40 € za osobu v rozsahu
4 lekcií po 60 minút za turnus s výučbou pre 1 kurzistu), ďalej termíny a podmienky výučby
predmetom osobitnej dohody medzi jazykovou školou a kurzistom.

Späť na predchádzajúcu stránku

Cena a rozsah výučby v štandardnom skupinovom režime

Za 20 € na osobu a turnus škola v súlade s prihláškou zaradí
kurzistov
s úrovňou A0 / A1, alebo A2,
na jazykovú skupinovú výučbu v rozsahu 8 hodín za turnus
(8 lekcií po 60 minút) do 4 až 6 členných skupiniek (tried).

V 4 až 6 členných skupinkách každý týždeň sa vyučuje
2x po jednej 60 minútovej lekcii
.

Tj. každý týždeň jedna základná lekcia (tzv. výučba z knihy)
a jedna ďalšia lekcia konverzačne intenzívna
(tzv. extra výučba audio / video).
Cena výučby / osobu / turnus
v 4 až 6 člennej || v 2 až 3 člennej
skupinke (triede) || skupinke (triede)
za turnus || za turnus
 a za 8 hodín || a za 4 hodiny
skupinovej štandardnej || adekvátne náhradnej   
výučby || výučby
◄ 20 € || 20 € ►
Za 20 € na osobu a turnus jazyková škola ponúkne adekvátnu náhradu kurzistom,
ktorí pre neodstatok prihlásených nemohli byť zaradení do 4 až 6 členných skupiniek
aspoň v počte 4 osôb.


Adekvátna náhrada predstavuje ich zaradenie do výučby v 2 až 3 členných skupinkách
so štandardnou výučbou v rozsahu 4 lekcií po 60 minút za turnus obvykle s úrovňou výučby
A0 / A1, alebo A2.

Kurzistom ktorí ponuku odmietnu, zaradenie do výučby jazyková škola
odloží do doby až sa prihlási potrebný počet kurzistov na kurz.