Objednávka diela | Objednávka dodávok, montáže a servisu | Objednávka dodávok | Objednávka montáže | Objednávka servisu | Objednávací online formulár dodávok | Domoví vrátnici | Samozatvárače dverí | El. magnetické zámky | PC | Telefóny | Tel. ústredne | Dvere a brány - skrížené - ovisnuté | Vodoinštalácia | Stavebné práce | Servis a opravy | Prístupové a komunikačné systémy | Lacné - lacná | TelCech

Online formulár pre Objednávky a návrh Zmluvy (dohody) o dodávkach, montáži, servisu prístupových, komunikačných, PC systémov

ÚVOD - HLAVNÁ STRÁNKA Späť na predchádzajúcu stránku

Pre priamy prístup na začiatok vyplňovania vstupných údajov do tohto online formuláru kliknúť tu »»»» »»» tu »»»» »»» kliknúť

Návod na vloženie vstupných dát do Objednávacieho online elektronického formulára pre dodávky, montáž a servis diela
Vyplňovanie začať klikom na pomocnú kolonkupx; PK 0-01 . Tým sa zobrazí skrytá INŠTRUKCIA »»» pre PK 0-01 pomocná kolonka kliknúť na PK 0-01 a vpísať meno ...
Podľa INŠTRUKCIE vpísať do PK 0-01 meno zodpovednej osoby a kliknúť na PK 0-02 . Tým sa skryje INŠTRUKCIA pre PK 0-01 a odkryje INŠTRUKCIA pre PK 0-02 .
Podľa odkrytej
INŠTRUKCIE vpísať do PK 0-02 priezvisko zodpovednej osoby a kliknúť na PK 0-02 . Kliknutím na PK 0-02 sa skryje INŠTRUKCIA pre PK 0-02
a odkryje INŠTRUKCIA pre PK 0-03 pomocná kolonka . Ďalej postupovať rovnako pri vyplňovaní ostatných pomocných vstupných koloniek (PK).
Zmena údajov v už vyplnených pomocných kolonkách je možná spätným prepísaním, vymazaním, vpísaním alebo označením inej možnosti.

Späť na predchádzajúcu stránku

Na výklad pojmov použitých v tomto elektronickom online formuláry kliknúť na čl. IV. »»»» »»» VšOP-d

PK 0. Odberateľ, zodpovedný zástupca odberateľa, identifikačné, registračné a info údaje o odberateľovi
● Odberateľ sa pre účely tohto online formulára považuje
    a) FO občan (t.j. nepodnikajúca fyz. osoba),
    b) SPFO (samostatne podnikajúca fyz.osoba), zapísaná v živnostenskom registri, napr. živnostník,
    c) PO (právnická osoba) zapísaná v obchodnom registry (napr. štátny podnik, akciová spoločnosť,
       spoločnosť s r.o., družstvo, organizačná zložka podniku, alebo zahraničnej osoby),
       tiež osobine registrované občianske zruženia, spoločenstva (napr. vlasníkov bytov).
● Zodpovedný zástupca odberateľa (PO občana, SPFO, PO) objednáva u dodávateľa plnenie pre
    seba alebo iného užívateľa, vystavuje tento online formulára a na objednanú realizáciu
    (plnenie) predmetu dodávky uzatvára s dodávateľom zmluvu alebo dohodu v súlade so VšOP-d
    na ktoré tento online formulár odkazuje, pri realizácii na výzvu poskytuje dodávateľovi
    nevyhnutnú súčinnosť, kontroluje postup a kvalitu plnenia, uhrádza faktúry a zrealizované
    plnenie (predmet dodávky) odovzdá do užívania (prevádzky) a/alebo správy subjektu užívateľa.
● Identifikačné, registračné a info údaje o subjekte odberateľa, najmä:
    a) IČO (iden.čís. odberateľa za subjekt SPFO (samostatne podnikajúca fyz.osoba)
       alebo za subjekt PO (právnicka osoba), b) DIČ (daňové identif. číslo odberateľa za subjekt SPFO alebo PO,
    c) DIČ DPH (daňové identif. číslo odberateľa pre DPH za subjekt SPFO alebo PO,
    d) orgán registrovania odberateľa za subjekt SPFO alebo PO,
    e) číslo spisu registrovania odberateľa za subjekt SPFO alebo PO,
    f) číslo bakového účtu IBAN odberateľa,
    g) dátum vystavenia objednávky odberateľom.
● Dodávateľ je pre účely tohto online formulára ten subjekt,
    ktorý sa pre odberateľa zmluvne (dohodou) zaviaže realizovať
    objednané plnenie (zhotoviť predmet dodávky).
● Zmluva (dohoda) upravuje zmluvným stranám (dodávateľ a
    odberateľ) ich vzťahy, práva a povinností a rozsah plnenia.
● Pre účely tohto online formuláru a z neho vyplývajúceho plnenia sa VšOP-d považuje
    sa za takúto zmluvu (dohoda) najmä tá, ktorá vyplýva
    z tohto online formulára odkazujúceho na VšOP-d ,
    alebo tá ktorá odkazuje na VšoP-d .

▼▼▼ ◄ ◄ ◄ tu začať kliknutím na kolonku PK 0-01 a postupovať podľa INŠTRUKCIÍ
PK 0-01:
PK 0-02:
PK 0-03:
PK 0-04:
PK 0-05:
PK 0-06:         
PK 0-07:         
PK 0-08:         
PK 0-09:
PK 0-10:
PK 0-11:
PK 0-12:
PK 0-13:
PK 0-14:
PK 0-15:
PK 0-16:
PK 0-17:
PK 0-18:

PK 1. Štatutárny zástupca odberateľa, účel dodávky, zľavy z ceny, preddavok a užívateľ predmetu dodávky
● Štatutárny zástupca ako najvyšší orgán odberateľa
    a) splnomocňuje zodpovedného zástupcu odberateľa na zabezpečenie práv a povinností
        vyplývajúcích pre odberateľa z objednaného plnenia a uzavretých zmlúv a dohôd,
    b) uzatvára alebo splnomocňuje uzatvoriť zmluvy alebo dohody v súlade so
VšOP-d
    na ktoré tento online formulár odkazuje,
● Účel dodávky, zľavy z ceny dodávky a preddavok na cenu dodávky
    a) účel dodávky užívania objektu (dom, budova, prevádzkáreň), pre ktorý sa realizuje predmet dodávky,
    b) zľava z ceny práce za obstaranie materiálu, zariadenie vr. dopravy a za montáž predmetu dodávky,
    c) preddavok vo forme pro forma preddávkovej faktúry PPF vystavenej dodávateľom v %
        z ceny celkom (zmluvnej ceny) potrebnej na zrealizovanie plnenia (zhotovenie) predmetu dodávky,
● Užívateľ predmetu plnenia je subjekt (uvedený v PK 1-06), ktorý ho prevezme od odberateľa,
    po tom keď ho dodávateľ zrealizuje (zhotoví) a odovzdá odberateľovi do užívania alebo správy.

PK 1-01:
PK 1-02:
PK 1-03:
PK 1-04:
PK 1-05:
PK 1-06:
PK 1-07:
PK 1-08:
PK 1-09:
PK 1-10
PK 1-11
PK 1-12

PK 2. Predmet dodávky
Predmet dodávky obvykle vyplýva z jeho názvu v PK 2-02 tohto online formulára.
Predmet dodávky je výsledok zrealizovaného plnenia v rozsahu a forme
objednanej v PK 2-01 a PK 2-03 tohto online formulára.
Pod rozsahom plnenia sa pre účely tohto online Objednávky rozumie, napr.
● obstaranie a dodanie potrebného materiálu (zariadenia) a jeho zmontovanie (montáž) do prevádzky schopného celku,
● skúšobná prevádzka (odskúšanie) predmetu dodávky alebo prevádzky schopného celku,
   protokolárne odovzdanie zhotoveného a odskúšaného predmetu dodávky alebo prevádzky schopného celku
   a jeho prevzatie odberateľom (užívateľom) do svojej prevádzky a správy, vrátane nebezpečenstva vzniknutej škody,
● záručná doba 24-mesiacov, počas ktorej odo dňa prevodu do prevádzky (užívania) a/alebo správy), dodávateľ na
   odovdzanom predmete dodávky alebo prevádzky schopného celku bezplatne odstráni zistené nedostatky spadajúce pod
   záruku, ak boli obvykle prevádzkované a užívané, neboli neobvykle poškodené a odberateľ (užívateľ) u dodávateľoa objednal
   počas každých 12 mesiacov záruky aspoň jednu odplatnú servisnú záručnú prehliadku,
● servisné služby, ak si odberateľ (užívateľ) u dodávateľa objednal tieto služby pre predmet dodávky alebo prevádzky
   schopný celok, ktoré prevzal do prevádzky (užívania, správy), tj. ak si objednal aspoň jednu z max. 12 odplatných
   pozáručných preventívnych servisných prehliadok a/alebo nepravidelné servisné výjazdy k nahláseným poruchám.
Pod formou dodania (plnenia) sa pre účely tejto Objednávky rozumie, napr.
● dodanie (zhotovenie) predmetu dodávky vo forme diela alebo drobného diela,
● dodanie (poskytnutie) služby pre predmet dodávky vo forme služby, drobnej alebo nepatrenej služby (servis, predaj tovaru a pod.).
Materiál (zariadenie) a tiež súvisiace pracovné plnenie (montáž, servis, zásieľkový predaj), potrebné na zrealizovanie predmetu dodávky,
sú špecifikované v časti PK 3. tejto Objednávky.

PK 2-01:
PK 2-02:
PK 2-03:


PK 3. Špecifikácia a cena
● Zmluvná cena sú náklady, za ktoré sa dodávateľ zmluvne alebo dohodou zaviaže realizovať (zhotoviť) objednávaný predmet dodávky
   a/alebo poskytnuť službu.
● Cena materiálu je výška obstarávacích nákladov za špecifikovaný materiál a potrebné zariadenie na zhotovenie predmetu dodávky,
   alebo poskytnutie služby.
● Cena práce je výška nákladov za montáž, servis, predaj tovaru, tj. výkon práce potrebnej pre zrealizovanie (zhotovenie) predmetu
   dodávky, alebo služby.
● Zmluvná cena predmetu dodávky a súvisiaca ceny za obstaranie materiálu a ceny za prácu výchádzajú zo špecifikovanej
   cenovej ponuky dodávateľa (CPD).
● V cenovom návrhu objednávky (CNO) môže objednávajúci vykonať zmeny voči ponuke CPD a ako súčasť Objednávky požiadať
   dodávateľa o ich akceptáciu.

Obrázok formy dodávky označenej v PK 2-03 ako ►
PK 3-01:
PK 3-02:
PK 3-03:

CENOVÁ PONUKA DODÁVATEĽA CPD na predmet dodávky pre vystavenie objednávky
Š-OCM ◄ v € cena OCM za dodanie materiálu (zariadenia) potrebný pre plnenie (predmet dodávky) ◄
Š-OCP ◄ v € cena práce OCP po zľave za obstaranie materiálu (zariadenia), dopravy, montáž, servis ◄
Š-ZCD ◄ v € zmluvná cena ZCD za plnenia (predmetu dodávky), tj. spolu za OCM za OCP po zľave ◄

Š-CNM ◄ v € cena CNM za počet m.j. vpísaný do stĺ.①, ako NÁVRH NA ZMENU ceny OCM ◄

ŠPECIFIKÁCIA CENOVEJ PONUKY DODÁVATEĽA CPD predmetu dodávky pre vystavenie objednávky

PK 3-04:

NÁVRH CENY ODBERATEĽA CNM ŠPECIFIKÁCIA CENOVEJ PONUKY DODÁVATEĽA CPD položiek Š01 až Š22 predmetu dodávky

počet m.j. cena € cena € počet m.j. € / 1 m.j. názov jednotlivo obstarávaných CPD položiek materiálu, montáže, iného plnenia
▼ ① ▼ ▼ ② ▼ ▼ ③ ▼ ▼ ④ ▼ ▼ ⑤ ▼ ▼ ⑥ ▼
PK 3-05: Š01
Š02
Š03
Š04
Š05
Š06
Š07
Š08
Š09
Š10
Š11
Š12
Š13
Š14
Š15
Š16
Š17
Š18
Š19
Š20
Š21
Š22

PK 4. Realizácia plnenia predmetu dodávky

PK 4-01:
PK 4-02:
PK 4-03:
PK 4-04:
PK 4-05:

PK 5. Pripomienky k Všeobecným obchodným podmienkám »»» kliknutím tu zobrazte »»» VšOP-d na ktoré táto Objednávka odkazuje.
• Objednávajúci a/alebo odberateľ (užívateľ) má právo, na tomto mieste Objednávky, vyjadriť svoje pripomienky k citovaným VšOP.
• Pripomienky musia byť formulované jednotlivo tak, aby z každej bolo jasné, ktorý bod VšOP sa pripomienkuje a ako sa ho dotýka.
• Adresát Objednávky objednávajúceho informuje, ktoré pripomienky akceptuje (a ako?), a ktoré odmieta (a prečo?, napr. ako všeobecné, ...),
   rípadne sa môže pokúsiť na rozporovom konaní najsť zmierčie riešenie.

• V pol. PK 5-00 predvolené stanovisko vychdza zo stavu, že »pripomienky k VšOP nie sú«. Ak pripomienky sú, potom
   predvolené stanovisko vhodne prepísať.

PK 5-00


PK 6. Doplnenie tejto Objednávky
• uviesť (ak sú) doplňujúce informácie, požiadavky,alebo iné oznámenie k tejto Objednávke,
• ak nie sú, ponechať bezo zmeny záverečné predvolené stanovisko že »doplnky nie sú«

PK 6-00


PK 7. Overovací a potvrdzujúci kód
• Kliknúť na vstupnú kolonku PK 7-00 a vpísať do nej overovací kód z obrázku a ak sa nezobrazí, vpísať do PK 7-00 číslo: 1432.
• Dvojnásobným opätovným kliknutím na vložený overovací kód potvrďte jeho platnosť.

PK 7-00

PK 8. Výstupný online formulár Objednávky
• Dáta vložené do vstupných pomocných koloniek (PK) systémový program automatický transformuje do kultivovaného znenia
   online výstupného formulára Objednávky.
• Toto výstupné znenie Objednávky bude, po kontrole správnosti a úplnosti výstupných dát, e-mailom) odoslené adresátovi
   (dodávateľ) aj objednávajúcej osobe.

Predošlá stránka

PK 8-00: VÝSTUPNÉ ZNENIE OBJEDNÁVKY ▼▼▼

Elektronický online výstupný objednávací formulár

PK 9. Odosielanie výstupného online formulára Objednávky
• Výstupné znenie online formulára Objednávky sa odosiela elektronický vo forme e-mailu prvotne adresátovi (dodávateľ)
   a následne aj objednávajúcej osobe (odosielateľovi).
• Po kliknutí na odosielacie belasé tlačidlo    » tu kliknutím objednávku oddoslať systém (program) odosielané údaje (dáta)
   Objednávky (mailu) elektronický preverí z hľadiska formálnej správnosti a úplnosti.
• Ak nezistí žiadne nedostatky Objednávku (mail) odošle, o čom zobrazí hlásenie že mail bol úspešne odoslaný.
• Ak zistí nedostatky, zobrazí zoznam pochybení vrátane návodu na ich odstránenie a do ich odstránenia odoslanie pozastaví.
• Po oprave hlásených nedostatkov v dotknutých PK, opäť kliknúť na belasé odosielacie tlačidlo a systém Objednávku odošle,
   ak zobrazí hlásenie že mail bol úspešne odoslaný.
• Ak však sytém opäť zobrazí hlásenie o že mail nebol odoslaný, preveriť či v dotknutých PK boli odstránené avizované chýby
   a proces odoslania mailu opakovať, až sytém zobrazí hlasenie. že mail bol úspešne odoslaný.

PK 9-00:Po kliknutí na odosielacie belasé tlačidlo systém zobrazí hlásenie o chybne vyplnených položkách Objednávky
a do ich odstránenia sa odoslanie Objednávky pozastaví.
Po oprave chybne hlásených položiek opäť kliknite na belasé odosielacie tlačidlo a Objednávku odošlite,
alebo ak sytém zobrazil nezohľadnené opravy, proces opakujtePred odoslaním Objednávky odporúča sa na žltých plochách skontrolovať obsah odosielanej Objednávky
a prípadne nezrovnalosti v jednotlivých krémových pomocných kolonkách opraviť.Predošlá stránkaPredmet:
Komu: telcech@gmail.com,
Odosielajúca (tj. objednávajúca) osoba:
Vám posiela mail číslo: s týmto textom:


Nastavenie tlače: orientácia » na šírku, okraje » úzké, mierka » 100% + prispôsobiť, strany » všetky, 1-2-4, 1-3-4
Späť na predchádzajúce miesto

Výklad pojmov:
A. Objednávka, považuje sa za písomný alebo iný prejav vôle objednávateľa na dodanie objednaného predmetu plnenia a podľa obchodného zvyku a Občianskeho (Obchodného) zákonníka
    aj za návrh na uzavretie zmluvy alebo zmluvnej dohody, ak už zo samotnej objednávky nevyplýva, že ju môže dodávateľ považovať za zmluvu alebo zmluvnú dohodu.
B. Zmluva alebo zmluvná dohoda, upravuje vzťahy zmluvných strán pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto Objednávky, ich práva povinnosti a rozsah ich plnenia. Pre účely tejto Objednávky
    a z nej vyplývajúceho plnenia sa za takúto zmluvu považujú Všeobecné obchodné podmienky dodávok SDZ (v skratke "VšOP-d"), alebo zmluva na tieto VšoP-d odkazujúca.
C. Objednávateľ je ten v mene a z poverena ktorého sa vystavuje táto Objednávka a objednáva plnenie pre odberateľa. Pre účely tejto Objednávky sa za objednávateľa považuje
    C.1 ... občan » FO (nepodnikajúca » fyzická osoba), s uvedením jeho generálií (meno, priezvisko, akademický titul, kontaktný telefón a e-mail adresa, povolanie a poštová adresa bydliska)
    C.2 ... SPFO (samostatne podnikajúca fyzická osoba, napr. živnostník), s uvedením jej základných údajov (meno alebo obchodný názov, poštová adresa obchodného sídla a IČO)
    C.3 ... PO (právnická osoba, napr. obchodná spoločosť, družstvo, SBV, ...), s uvedením jej základných údajov (obchodný názov a poštová adresa obchodného sídla a IČO)
D. Odberateľ (užívateľ) je ten, pre koho sa objednáva plnenie (predmet dodávky) vyplývajúce z tejto Objednávky a ktorý
    • na objednané plnenie (predmet dodávky) uzatvára zmluvy alebo dohody odkazujúce na citované VšOP-d,
    • pri realizácii plnenia (predmetu dodávky) poskytuje na výzvu nevyhnutnú súčinnosť, kontroluje postup a kvalitu plnenia, uhrádza faktúry,
    • preberá zrealizované plnenie (predmet dodávky) do svojho užívania a/alebo správy.
E. Dodávateľ, je pre účely tejto Objednávky ten, komu je Objednávka adresovaná a ktorý na realizáciu objednaného plnenia (predmet dodávky) sa zaviaže, napr.
    • dodať potrebný materiál a zariadenie a/alebo poskytnúť službu (potrebné montážne práce, odskúšanie, záruku a prípadne servis, ...) a ktorý
    • za zrealizované plnenie (predmet dodávky) faktúruje a na OPK odovzdáva zrealizovaný predmet plnenia odberateľovi do jeho správy (užívania).
F. Zástupca, je pre účely tejto Objednávky ten, kto je príslušnou stranou poverený konať v jej mene (napr. objednávať plnenie).
G. Objednávajúci je pre účely tejto Objednávky tá osoba, ktorú objednávateľ poveríl ako svojho zástupcu napr. vystaviť Objednávku a objednať plnenie.
H. Predmet plnenia je výsledok zrealizovaného plnenia vo forme
      ... dodania (zhotovenia) diela (drobného diela), vr. zaobstarania a dopravy potrebného materiálu (zariadenia) a jeho zmontovanie do prevádzkyschopného technol. alebo iného celku,
      .... dodania (poskytnutia) služby (napr. servis, predaj tovaru a pod.). Predmet plnenia obvykle vyplýva z názvu predmetu plnenia uvedeného v PK 1-06 tejto Objednávky.
I. Materiál a/alebo zariadenie, ktoré sú potrebné na zrealizovanie plnenia, sú obvykle uvedeného v Špecifikácii predmetu plnenia (napr. v PK 4-00 tejto Objednávky).
J. Zmluvná cena predmetu plnenia sú náklady, za ktoré sa dodávateľ zaviazal zhotoviť predmet plnenia a/alebo poskytnúť službu.
K. Realizačná cena predmetu plnenia sú náklady dodávateľa, nevyhnutné a účelne vynaložené na zhotovenie predmetu plnenia a/alebo poskytnutie služby.
    Ak pri realizácii je potrebné v Špecifikácii rozsah predmetu plnenia nevyhnutne navýšiť, môže dodávateľ jednostranne realizačnú cenu, oproti zmluvnej, primerane navýšiť, max.o 10%.
    Ak pri realizácii sa zmluvné strany dohodnú, že rozsah plnenia obmedzia, navýšia, zmenia a ak nedojednajú dôsledky na výšku zmluvnej ceny, je odberateľ povinný zaplatiť
    realizačnú cenu, tj. cenu zvýšenú alebo zníženú s prihliadnutím na rozdiel potrebnej činnosti a v účelových nákladoch spojených so zmeneným vykonaním predmetu plnenia.
L. Cena materiálu je výška obstarávacích nákladov za materiál a potrebné zariadenie na zhotovenie predmetu plnenia (obvykle uvedená v Špecifikácii predmetu plnenia).
M. Preddavok je obvykle vo výške 100% ceny materiálu a potrebného zariadenia na zhotovenie predmetu plnenia.
    Preddavok je garancia odberateľa dodávateľovi voči neuhradeniu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov za za zhotovenie predmetu plnenia a voči zmareniu zmluvy.
N. Zmarenie zmluvy je stav, ak po začatí plnenia povinná strana nezrealizuje alebo neumožní druhej strane pokračovať pri realizácii predmetu plnenia.
O. Realizačna doba predmetu plnenia je obvykle do 30 pracovných dní. Začína obvykle do 10 pracovných dní od uhradenia preddavku. Končí začatím skúšobnej prevádzky.
P. Súčinnosť je povinnosť odberateľa poskytnúť dodávateľovi pri realizácii predmetu plnenia, najmä ak je to nevyhnutné, na výzvu
      • sprístupnenie miesta realizácie, odber elektrickej energie a vody, a ak je to možné aj hygienické zariadenie (WC),
      • eliminovanie rušivého vplyvu osôb, ktoré zastupuje (napr. vlastníkov bytov), najmä ak sťažujú postup prác, alebo počas realizácie neoprávnene
        a bez vedomia dodávateľa manipulujú s dodaným zriadením, alebo zariadením na ktorom sa vykonáva servis,
      • včas uhradiť preddavok,
      • zhotovený predmet plnenia, ak je prevádzkyschopný a má obvyklé vlastnosti, prevziať do svojho užívania a vlastníctva,
      • bezodkladne za zhotovený predmet plnenia zaplatí zmluvnú, alebo za realizačnú cenu,
      • bezodkladne zaplatiť úhradu nevyhnutných nákladov, ak ich za odberateľa obstaral dodávateľ.
Q. Skúšobná prevádzka je stav, keď dodávateľ zrealizoval dodávky a montáž predmetu plnenia a v skúšobnej prevádzke preveruje za prítomnosti odberateľa
    či je predmet plnenia prevádzkyschopný, aké má vlastnosti, či vykazuje chyby a nedostatky.
    Ak skúšobná prevádzka preukáže, že preverovaný predmet plnenia je funkčný, prevádzkyschopný a vykazujú obvyklé vlastnosti (ako iný podobný),
    posudzuje sa ako zhotovený bez chýb a nedostatkoch, aj keď drobné chyby a nedostatky boli zistené. Dodávateľ môže poskytnúť za drobné chyby a nedostatky
    primeranú zľavu, alebo ich v primeranej lehote odstrániť. Ak skúšobná prevádzka potvrdí, že preverovaný predmet plnenia má aj iné ako drobné
    chyby a nedostatky, pre ktoré nespĺňa obvyklé vlastnosti a dodávateľ ich ihneď neodstráni, strany dohodnú primeranú lehotu (max. 6 mesačnú) na ich odstránenie
    s právom odberateľa zadržať z fakturovanej sumy časť sumy primeranej k chybám a nedostatkom (max. 5% zo zmluvnej ceny), alebo skúšobnú prevádzku opakuje.
R. Odovzdávajúco-preberacie konanie (OPK) je akt na ktorom dodávateľ zrealizovaný predmet plnenia odovzdal odberateľovi do užívania a ten ho prevzal.
    Nebezpečenstvo škody k prevzatému predmetu plnenia prechádza na odberateľa okamihom jeho prevzatia do užívania.
    Ak odberateľom prevzatý predmet plnenia je aj predmetom prevodu vlastníctva, prevod nastane po úplnom uhradení zmluvnej alebo realizačnej faktúry (ceny).
S. Záručna doba je záruka dodávateľa, že na predmete plnenia počas 24 mesiacov odo dňa prevodu do užívania bezplatne odstráni zistené nedostatky spadajúce pod záruku,
    ak prevzatý predmet plnenia bol obvykle prevádzkovaný a používaný, nebol neobvykle poškodený a odberateľ dodávateľovi umožnil uskutočniť počas záruky odplatné prehliadky..............