Objednávka diela | Objednávka dodávok, montáže a servisu | Objednávka dodávok | Objednávka montáže | Objednávka servisu | Objednávací online formulár dodávok | Domoví vrátnici | Samozatvárače dverí | El. magnetické zámky | PC | Telefóny | Tel. ústredne | Dvere a brány - skrížené - ovisnuté | Vodoinštalácia | Stavebné práce | Servis a opravy | Prístupové a komunikačné systémy | Lacné - lacná | TelCech

Objednávací online formulár na plnenie formou dodávok, montáže a servisu pre objekty bývania, administratívne, výroby a služieb

Späť na predchádzajúcu stránku


Návod na vloženie vstupných dát do tohto Objednávacieho online elektronického formulára na plnenia formou dodávok, montáže a servisu
Vyplňovanie začať klikom na PK 0-01 a v pravo od nej zobrazením skrytej INŠTRUKCIE »»» PK 0-01 pomocná kolonka    do PK 0-01 vpísať meno objednávajúceho + kliknúť na PK 0-02
a podľa tejto INŠTRUKCIE vpísať do pomocnej kolonky PK 0-01 meno objednávajúcej osoby a voľbu opakovaním kliknutím potvrdiť.
INŠTRUKCIA pre PK 0-01 sa skryje a odkryje sa INŠTRUKCIA pre PK 0-02 pre Potom kliknúť na pomocnú kolonku    PK 0-02 pomocná kolonka

Rovnako ako pri PK 0-01 postupovať pri vyplňovaní PK 0-02 a ostatných pomocných vstupných koloniek (PK). T.j. kliknúť na príslušnú PK, vpísať alebo označiť voľbu a opakovaním kliknutím voľbu potvrdiť,
Zmena údajov v už vyplnených pomocných kolonkách je možná spätným prepísaním, vymazaním, vpísaním alebo označením inej možnosti.

Kliknutím na
PK 2-03 a označením voľby pre formu realizáciu predmetu dodávky ❶ vr. potvrdenia voľby opakovaným klikom, zobrazí sa príslušný obrázok, vr. INŠTRUKCIE pre PK 3-01 a ďalší postup.

Predošlá stránka

Na výklad pojmov použitých v tejto Objednávke » » kliknúť tu

Objednávací elektronický online formulár pre vklad vstupných dát
PK 0. Objednávajúci
● Objednávajúci je osoba, ktorá z poverenia a v mene objednávateľa vystavuje a odosiela tento online formulár Objednávky,
   v ktorom pre odberateľa (užívateľa) ❶ objednáva u dodávateľa realizáciu (plnenie) predmetu dodávky ❶
● Dodávateľ je pre účely tejto Objednávky ten, komu je táto Objednávka adresovaná a ktorý sa pre odberateľa (užívateľa) ❶
   zmluvne (dohodou) zaviaže realizovať (plniť) objednávaný predmet dodávky ❶.
● Odberateľ je ten ktorý na realizáciu (plnenie) predmetu dodania uzatvára s dodávateľom zmluvu alebo dohodu v súlade so VšOP-d
   na ktoré táto Objednávka odkazuje, pri realizácii poskytuje dodávateľovi na výzvu nevyhnutnú súčinnosť, kontroluje postup a kvalitu plnenia,
   uhrádza faktúry a zrealizovaný predmet dodávky ❶ preberá do užívania (prevádzky) a/alebo správy.
● Zmluva alebo dohoda, upravuje vzťahy zmluvných strán pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto Objednávky, ich práva povinnosti a rozsah plnenia.
● Pre účely tejto Objednávky a z nej vyplývajúceho plnenia sa VšOP-d považujú za takúto zmluvu (dohodu), alebo na VšoP-d odkazujúca.


▼▼▼ ◄ ◄ ◄ tu začať kliknutím na pomocnú kolonku PK 0-01 a postupovať podľa INŠTRUKCIÍ
PK 0-01:
PK 0-02:
PK 0-03:
PK 0-04:
PK 0-05:
PK 0-06:
PK 0-07:
PK 0-08:      
PK 0-09:
PK 0-10:
PK 0-11:
PK 0-12:

PK 1. Odberateľ (uživateľa) ❶ predmetu dodávky ❶ a osoba ho zastupujúca
Zastupujúca osoba koná z poverenia a v mene odberateľa (užívateľa) ❶,
● pre ktorého objednávajúci objednáva v PK 0-12 plnenie
● ktorý uzatvára zmluvy alebo dohody v súlade so
VšOP-d na ktoré táto Objednávka odkazuje,
● pri realizácii poskytuje na výzvu nevyhnutnú súčinnosť, kontroluje postup a kvalitu plnenia,
   uhrádza faktúry a zrealizované plnenie preberá do užívania a/alebo správy.

PK 1-01:
PK 1-02:
PK 1-03:
PK 1-04:
PK 1-05:
PK 1-06:
PK 1-07:
PK 1-08:
PK 1-09:

PK 2. Predmet dodávky ❶
Predmet dodávky ❶ obvykle vyplýva z jeho názvu uvedeného v PK 2-02 tejto Objednávky.
Predmet dodávky ❶ je výsledok zrealizovaného plnenia v rozsahu a forme objednanej v PK 2-01 a PK 2-03 tejto Objednávky.
Pod rozsahom plnenia sa pre účely tejto Objednávky rozumie, napr.
● obstaranie a dodanie potrebného materiálu (zariadenia) a jeho zmontovanie (montáž) do prevádzky schopného celku,
● skúšobná prevádzka (odskúšanie) predmetu dodávky ❶ alebo prevádzky schopného celku,
   protokolárne odovzdanie zhotoveného a odskúšaného predmetu dodávky ❶ alebo prevádzky schopného celku
   a jeho prevzatie odberateľom (užívateľom) ❶ do svojej prevádzky a správy, vrátane nebezpečenstva vzniknutej škody,
● záručná doba 24-mesiacov, počas ktorej odo dňa prevodu do prevádzky (užívania) a/alebo správy), dodávateľ na
   odovdzanom predmete dodávky ❶ alebo prevádzky schopného celku bezplatne odstráni zistené nedostatky spadajúce pod
   záruku, ak boli obvykle prevádzkované a užívané, neboli neobvykle poškodené a odberateľ (užívateľ) u dodávateľoa objednal
   počas každých 12 mesiacov záruky aspoň jednu odplatnú servisnú záručnú prehliadku,
● servisné služby, ak si odberateľ (užívateľ) ❶ u dodávateľa objednal tieto služby pre predmet dodávky ❶ alebo prevádzky
   schopný celok, ktoré prevzal do prevádzky (užívania, správy), tj. ak si objednal aspoň jednu z max. 12 odplatných
   pozáručných preventívnych servisných prehliadok a/alebo nepravidelné servisné výjazdy k nahláseným poruchám.
Pod formou dodania (plnenia) sa pre účely tejto Objednávky rozumie, napr.
● dodanie (zhotovenie) predmetu dodávky ❶ vo forme diela alebo drobného diela,
● dodanie (poskytnutie) služby pre predmet dodávky ❶ vo forme služby, drobnej alebo nepatrenej služby (servis, predaj tovaru a pod.).
Materiál (zariadenie) a tiež súvisiace pracovné plnenie (montáž, servis, zásieľkový predaj), potrebné na zrealizovanie predmetu dodávky ❶,
sú špecifikované v časti PK 3. tejto Objednávky.

PK 2-01:
PK 2-02:
PK 2-03:


PK 3. Špecifikácia a cena
● Zmluvná cena sú náklady, za ktoré sa dodávateľ zmluvne alebo dohodou zaviaže realizovať (zhotoviť) objednávaný predmet dodávky ❶
   a/alebo poskytnuť službu.
● Cena materiálu je výška obstarávacích nákladov za špecifikovaný materiál a potrebné zariadenie na zhotovenie predmetu dodávky ❶,
   alebo poskytnutie služby.
● Cena práce je výška nákladov za montáž, servis, predaj tovaru, tj. výkon práce potrebnej pre zrealizovanie (zhotovenie) predmetu
   dodávky ❶, alebo služby.
● Zmluvná cena predmetu dodávky ❶ a súvisiaca ceny za obstaranie materiálu a ceny za prácu výchádzajú zo špecifikovanej
   cenovej ponuky dodávateľa (CPD).
● V cenovom návrhu objednávky (CNO) môže objednávajúci vykonať zmeny voči ponuke CPD a ako súčasť Objednávky požiadať
   dodávateľa o ich akceptáciu.

Obrázok formy dodávky označenej v PK 2-03 ako ►
PK 3-01:
PK 3-02:
PK 3-03: CENOVÁ PONUKA DODÁVATEĽA CPD na predmet dodávky ❶ pre vystavenie objednávky
Š-CPM ◄ v ponuke CPD dodávateľom špecifikované náklady za materiál € ◄
Š-CPP ◄ v ponuke CPD dodávateľ špecifikoval prácu (montáž,servis) € ◄
Š-CPD ◄ v ponuke CPD dodávateľ špecifikoval materiál+prácu=CPM+CPP ◄

Š-CNM ◄ objednávajúcim špecifikovaný spolu dopad zmien v ± počte m.j. na cenu materiálu Š-CNM voči Š-CPM v € ◄

ŠPECIFIKÁCIA CENOVEJ PONUKY DODÁVATEĽA CPD predmetu dodávky ❶ pre vystavenie objednávky

PK 3-04:


CPD CPD CPD
cena € počet m.j. € /1 mj názov jednotlivo obstarávaných CPD položiek materiálu, montáže, iného plnenia
▼ A ▼ ▼ B ▼ ▼ C ▼ ▼ D ▼ ▼ E ▼ ▼ F ▼
PK 3-05: Š01
Š02
Š03
Š04
Š05
Š06
Š07
Š08
Š09
Š10
Š11
Š12
Š13
Š14
Š15
Š16
Š17
Š18
Š19
Š20
Š21
Š22

PK 4. Realizácia plnenia predmetu dodávky ❶

PK 4-01:
PK 4-02:
PK 4-03:
PK 4-04:
PK 4-05:

PK 5. Pripomienky k Všeobecným obchodným podmienkám »»» kliknutím tu zobrazte »»» VšOP-d na ktoré táto Objednávka odkazuje.
• Objednávajúci a/alebo odberateľ (užívateľ) má právo, na tomto mieste Objednávky, vyjadriť svoje pripomienky k citovaným VšOP.
• Pripomienky musia byť formulované jednotlivo tak, aby z každej bolo jasné, ktorý bod VšOP sa pripomienkuje a ako sa ho dotýka.
• Adresát Objednávky objednávajúceho informuje, ktoré pripomienky akceptuje (a ako?), a ktoré odmieta (a prečo?, napr. ako všeobecné, ...),
   rípadne sa môže pokúsiť na rozporovom konaní najsť zmierčie riešenie.

• V pol. PK 5-00 predvolené stanovisko vychdza zo stavu, že »pripomienky k VšOP nie sú«. Ak pripomienky sú, potom
   predvolené stanovisko vhodne prepísať.

PK 5-00


PK 6. Doplnenie tejto Objednávky
• uviesť (ak sú) doplňujúce informácie, požiadavky,alebo iné oznámenie k tejto Objednávke,
• ak nie sú, ponechať bezo zmeny záverečné predvolené stanovisko že »doplnky nie sú«

PK 6-00


PK 7. Overovací a potvrdzujúci kód
• Kliknúť na vstupnú kolonku PK 7-00 a vpísať do nej overovací kód z obrázku a ak sa nezobrazí, vpísať do PK 7-00 číslo: 1432.
• Dvojnásobným opätovným kliknutím na vložený overovací kód potvrďte jeho platnosť.

PK 7-00

PK 8. Výstupný online formulár Objednávky
• Dáta vložené do vstupných pomocných koloniek (PK) systémový program automatický transformuje do kultivovaného znenia
   online výstupného formulára Objednávky.
• Toto výstupné znenie Objednávky bude, po kontrole správnosti a úplnosti výstupných dát, e-mailom) odoslené adresátovi
   (dodávateľ) aj objednávajúcej osobe.

Predošlá stránka

PK 8-00: VÝSTUPNÉ ZNENIE OBJEDNÁVKY ▼▼▼


PK 9. Odoslanie výstupného online formulára Objednávky
• Výstupné znenie online formulára Objednávky sa odosiela elektronický vo forme e-mailu prvotne adresátovi (dodávateľ)
   a následne aj objednávajúcej osobe (odosielateľovi).
• Po kliknutí na odosielacie belasé tlačidlo    » tu kliknutím objednávku oddoslať systém (program) odosielané údaje (dáta)
   Objednávky (mailu) elektronický preverí z hľadiska formálnej správnosti a úplnosti.
• Ak nezistí žiadne nedostatky Objednávku (mail) odošle, o čom zobrazí hlásenie že mail bol úspešne odoslaný.
• Ak zistí nedostatky, zobrazí zoznam pochybení vrátane návodu na ich odstránenie a do ich odstránenia odoslanie pozastaví.
• Po oprave hlásených nedostatkov v dotknutých PK, opäť kliknúť na belasé odosielacie tlačidlo a systém Objednávku odošle,
   ak zobrazí hlásenie že mail bol úspešne odoslaný.
• Ak však sytém opäť zobrazí hlásenie o že mail nebol odoslaný, preveriť či v dotknutých PK boli odstránené avizované chýby
   a proces odoslania mailu opakovať, až sytém zobrazí hlasenie. že mail bol úspešne odoslaný.

PK 9-00:
Po kliknutí na odosielacie belasé tlačidlo systém zobrazí hlásenie o chybne vyplnených položkách Objednávky a do ich odstránenia sa odoslanie Objednávky pozastaví.
Po oprave chybne hlásených položiek opäť kliknite na belasé odosielacie tlačidlo a Objednávku odošlite, alebo ak sytém zobrazil nezohľadnené opravy, proces opakujtePred odoslaním Objednávky odporúča sa na žltých plochách skontrolovať obsah odosielanej Objednávky
a prípadne nezrovnalosti v jednotlivých krémových pomocných kolonkách opraviť.Predošlá stránkaPredmet:
Komu: telcech@gmail.com,
Odosielajúca (tj. objednávajúca) osoba:
Vám posiela mail číslo: s týmto textom:Späť na predchádzajúce miesto

Výklad pojmov:
A. Objednávka, považuje sa za písomný alebo iný prejav vôle objednávateľa na dodanie objednaného predmetu plnenia a podľa obchodného zvyku a Občianskeho (Obchodného) zákonníka
    aj za návrh na uzavretie zmluvy alebo zmluvnej dohody, ak už zo samotnej objednávky nevyplýva, že ju môže dodávateľ považovať za zmluvu alebo zmluvnú dohodu.
B. Zmluva alebo zmluvná dohoda, upravuje vzťahy zmluvných strán pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto Objednávky, ich práva povinnosti a rozsah ich plnenia. Pre účely tejto Objednávky
    a z nej vyplývajúceho plnenia sa za takúto zmluvu považujú Všeobecné obchodné podmienky dodávok SDZ (v skratke "VšOP-d"), alebo zmluva na tieto VšoP-d odkazujúca.
C. Objednávateľ je ten v mene a z poverena ktorého sa vystavuje táto Objednávka a objednáva plnenie pre odberateľa. Pre účely tejto Objednávky sa za objednávateľa považuje
    C.1 ... občan » FO (nepodnikajúca » fyzická osoba), s uvedením jeho generálií (meno, priezvisko, akademický titul, kontaktný telefón a e-mail adresa, povolanie a poštová adresa bydliska)
    C.2 ... SPFO (samostatne podnikajúca fyzická osoba, napr. živnostník), s uvedením jej základných údajov (meno alebo obchodný názov, poštová adresa obchodného sídla a IČO)
    C.3 ... PO (právnická osoba, napr. obchodná spoločosť, družstvo, SBV, ...), s uvedením jej základných údajov (obchodný názov a poštová adresa obchodného sídla a IČO)
D. Odberateľ (užívateľ) je ten, pre koho sa objednáva plnenie (predmet dodávky) vyplývajúce z tejto Objednávky a ktorý
    • na objednané plnenie (predmet dodávky) uzatvára zmluvy alebo dohody odkazujúce na citované VšOP-d,
    • pri realizácii plnenia (predmetu dodávky) poskytuje na výzvu nevyhnutnú súčinnosť, kontroluje postup a kvalitu plnenia, uhrádza faktúry,
    • preberá zrealizované plnenie (predmet dodávky) do svojho užívania a/alebo správy.
E. Dodávateľ, je pre účely tejto Objednávky ten, komu je Objednávka adresovaná a ktorý na realizáciu objednaného plnenia (predmet dodávky) sa zaviaže, napr.
    • dodať potrebný materiál a zariadenie a/alebo poskytnúť službu (potrebné montážne práce, odskúšanie, záruku a prípadne servis, ...) a ktorý
    • za zrealizované plnenie (predmet dodávky) faktúruje a na OPK odovzdáva zrealizovaný predmet plnenia odberateľovi do jeho správy (užívania).
F. Zástupca, je pre účely tejto Objednávky ten, kto je príslušnou stranou poverený konať v jej mene (napr. objednávať plnenie).
G. Objednávajúci je pre účely tejto Objednávky tá osoba, ktorú objednávateľ poveríl ako svojho zástupcu napr. vystaviť Objednávku a objednať plnenie.
H. Predmet plnenia je výsledok zrealizovaného plnenia vo forme
      ... dodania (zhotovenia) diela (drobného diela), vr. zaobstarania a dopravy potrebného materiálu (zariadenia) a jeho zmontovanie do prevádzkyschopného technol. alebo iného celku,
      .... dodania (poskytnutia) služby (napr. servis, predaj tovaru a pod.). Predmet plnenia obvykle vyplýva z názvu predmetu plnenia uvedeného v PK 1-06 tejto Objednávky.
I. Materiál a/alebo zariadenie, ktoré sú potrebné na zrealizovanie plnenia, sú obvykle uvedeného v Špecifikácii predmetu plnenia (napr. v PK 4-00 tejto Objednávky).
J. Zmluvná cena predmetu plnenia sú náklady, za ktoré sa dodávateľ zaviazal zhotoviť predmet plnenia a/alebo poskytnúť službu.
K. Realizačná cena predmetu plnenia sú náklady dodávateľa, nevyhnutné a účelne vynaložené na zhotovenie predmetu plnenia a/alebo poskytnutie služby.
    Ak pri realizácii je potrebné v Špecifikácii rozsah predmetu plnenia nevyhnutne navýšiť, môže dodávateľ jednostranne realizačnú cenu, oproti zmluvnej, primerane navýšiť, max.o 10%.
    Ak pri realizácii sa zmluvné strany dohodnú, že rozsah plnenia obmedzia, navýšia, zmenia a ak nedojednajú dôsledky na výšku zmluvnej ceny, je odberateľ povinný zaplatiť
    realizačnú cenu, tj. cenu zvýšenú alebo zníženú s prihliadnutím na rozdiel potrebnej činnosti a v účelových nákladoch spojených so zmeneným vykonaním predmetu plnenia.
L. Cena materiálu je výška obstarávacích nákladov za materiál a potrebné zariadenie na zhotovenie predmetu plnenia (obvykle uvedená v Špecifikácii predmetu plnenia).
M. Preddavok je obvykle vo výške 100% ceny materiálu a potrebného zariadenia na zhotovenie predmetu plnenia.
    Preddavok je garancia odberateľa dodávateľovi voči neuhradeniu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov za za zhotovenie predmetu plnenia a voči zmareniu zmluvy.
N. Zmarenie zmluvy je stav, ak po začatí plnenia povinná strana nezrealizuje alebo neumožní druhej strane pokračovať pri realizácii predmetu plnenia.
O. Realizačna doba predmetu plnenia je obvykle do 30 pracovných dní. Začína obvykle do 10 pracovných dní od uhradenia preddavku. Končí začatím skúšobnej prevádzky.
P. Súčinnosť je povinnosť odberateľa poskytnúť dodávateľovi pri realizácii predmetu plnenia, najmä ak je to nevyhnutné, na výzvu
      • sprístupnenie miesta realizácie, odber elektrickej energie a vody, a ak je to možné aj hygienické zariadenie (WC),
      • eliminovanie rušivého vplyvu osôb, ktoré zastupuje (napr. vlastníkov bytov), najmä ak sťažujú postup prác, alebo počas realizácie neoprávnene
        a bez vedomia dodávateľa manipulujú s dodaným zriadením, alebo zariadením na ktorom sa vykonáva servis,
      • včas uhradiť preddavok,
      • zhotovený predmet plnenia, ak je prevádzkyschopný a má obvyklé vlastnosti, prevziať do svojho užívania a vlastníctva,
      • bezodkladne za zhotovený predmet plnenia zaplatí zmluvnú, alebo za realizačnú cenu,
      • bezodkladne zaplatiť úhradu nevyhnutných nákladov, ak ich za odberateľa obstaral dodávateľ.
Q. Skúšobná prevádzka je stav, keď dodávateľ zrealizoval dodávky a montáž predmetu plnenia a v skúšobnej prevádzke preveruje za prítomnosti odberateľa
    či je predmet plnenia prevádzkyschopný, aké má vlastnosti, či vykazuje chyby a nedostatky.
    Ak skúšobná prevádzka preukáže, že preverovaný predmet plnenia je funkčný, prevádzkyschopný a vykazujú obvyklé vlastnosti (ako iný podobný),
    posudzuje sa ako zhotovený bez chýb a nedostatkoch, aj keď drobné chyby a nedostatky boli zistené. Dodávateľ môže poskytnúť za drobné chyby a nedostatky
    primeranú zľavu, alebo ich v primeranej lehote odstrániť. Ak skúšobná prevádzka potvrdí, že preverovaný predmet plnenia má aj iné ako drobné
    chyby a nedostatky, pre ktoré nespĺňa obvyklé vlastnosti a dodávateľ ich ihneď neodstráni, strany dohodnú primeranú lehotu (max. 6 mesačnú) na ich odstránenie
    s právom odberateľa zadržať z fakturovanej sumy časť sumy primeranej k chybám a nedostatkom (max. 5% zo zmluvnej ceny), alebo skúšobnú prevádzku opakuje.
R. Odovzdávajúco-preberacie konanie (OPK) je akt na ktorom dodávateľ zrealizovaný predmet plnenia odovzdal odberateľovi do užívania a ten ho prevzal.
    Nebezpečenstvo škody k prevzatému predmetu plnenia prechádza na odberateľa okamihom jeho prevzatia do užívania.
    Ak odberateľom prevzatý predmet plnenia je aj predmetom prevodu vlastníctva, prevod nastane po úplnom uhradení zmluvnej alebo realizačnej faktúry (ceny).
S. Záručna doba je záruka dodávateľa, že na predmete plnenia počas 24 mesiacov odo dňa prevodu do užívania bezplatne odstráni zistené nedostatky spadajúce pod záruku,
    ak prevzatý predmet plnenia bol obvykle prevádzkovaný a používaný, nebol neobvykle poškodený a odberateľ dodávateľovi umožnil uskutočniť počas záruky odplatné prehliadky..............